👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - värdegrund

Skapad 2017-08-15 17:34 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Mänskliga rättigheter, barnkonventionen, klassråd, elevråd, demokrati, diktatur, regler.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Vad innebär demokrati? Hur fungerar elevråd? Vad är egentligen barns rättigheter? Detta är några av de frågor som vi funderar kring.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om demokrati, diktatur, mänskliga rättigheter, 

Mål

 

 • Du ska känna till skolans och klassens regler och förklara varför de behövs.
 • Du ska kunna beskriva hur ett klassråd går till.
 • Du ska med kunna ge exempel på varför vi har elevråd.
 • Du ska kunna förstå , förklara och använda ord som regler, rösta, val, dagordning, protokoll sekreterare, ordförande, demokrati och diktatur.
 • Du ska kunna förklara några mänskliga rättigheter och barnens rättigheter
 • Du ska kunna ge exempel på vad det kan betyda i skolan och hemma.
 • Du ska kunna samtala om livsfrågor som berör dig.
 • Du ska kunna förstå, förklara och använda ord som mänskliga rättigheter, barnkonventionen, demokrati, rättvisa och orättvisa.

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa, lyssna, sjunga, titta på film, prata och diskutera, skriva på dator, rita och gå en tipsrunda.
 • Du ska vara med i tipsrundan och hjälpa till att svara på frågorna.
 • Visa att du är delaktig på klassråden.
 • Kunna rita eller skriva om några av våra trivselregler och barnkonventionen. 

Reflektion

Hur tror du att du lär dig bäst?
Vad är det viktigaste du lärt dig under dessa två veckor?
Vilken regel är svårast att följa?


Till dig som lärare:

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna:

 • utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt
 • tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle
 • utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt,
 • tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle,
 • stimuleras att engagera sig och delta i ett öppen diskussion om olika samhällsfrågor

 

Centralt innehåll:

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel ont och gott, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel ont och gott, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Normer och regler i elevens närmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
 • Hur möten till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

 

Kunskapskrav:

 • Eleven kan berätta om några mänskliga rättigheter och barnens rättigheter.
 • Eleven kan ge exempel på vad detta kan betyda i skolan och hemma.
 • Eleven kan samtala om olika livsfrågor.
 • Eleven kan förstå, förklara och använda de ämnesspecifika orden.
 • Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Uppgifter

 • Bild

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3