👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi i världen!

Skapad 2017-08-16 08:20 i Nyhemsskolan Halmstad
Terminsplanering för år 2 hösten 2017.
Grundskola 2 Bild Matematik NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk Teknik Engelska
Vad äter man i Asien? Kan man bo på solen? Hur ser månen ut från Afrika? Vilken världsdel ligger Bokstavslandet i? Är en halv pizza symetrisk?

Innehåll

 

Konkretisering av målen

 

Svenska/sva

Skriva

*Skriver så att texten ör läslig för eleven själv och för andra.

*Eleven skriver text för att kommunicera.

*Eleven använder de flesta gemener och versaler på ett korrekt sätt.

*Eleven gör mellanrum mellan orden.

*Eleven kan stava några, för eleven, vanligt förekommande ord.

*Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

Läsa

*Eleven läser alltmer med hjälp av helordsläsning.

*Eleven läser enkla meningar med flyt.

*Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem.

*Eleven kan korrigera sig själv vid behov.

*Eleven kan på ett enkelt sätt återge textens innehåll.

*Eleven börjar använda olika lässtrategier.   

Matte

*Eleven kan talraden 0-50.

*Eleven kan benämna ental och tiotal 0-50.

*Kunna skriva enkla tal i bråkform t.ex. 1/2.

*Eleven ska kunna bedöma rimlighet vid uträkningar.

*Eleven ska kunna skapa ett symetriskt mönster.

*Eleven ska känna till likhetstecknets betydelse.

*Eleven ska kunna följa enkla mönster i tallinjen, ex. 3, 6, 9...

*Eleven ska kunna lösa enkla problem utan givet räknesätt och redovisa tankegången.

So

*Eleven ska känna till vilka regler som gäller på skolan och i kassrummet.

*Eleven ska veta hur man är en bra kompis.

*Eleven ska kunna delta i diskussion av olika samhällsfrågor i olika medier.

*Eleven ska kunna namnge minst tre världsdelar och länder som är betydelsefulla för eleven.

*Eleven ska ha förståelse för vad det kan innebära att flytta inom ett land eller mellan länder.

*Eleven ska känna till några mänskliga rättigheter.

*Eleven ska kunna delta i mötesforum såsom klassråd.

No

*Eleven ska känna till jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

*Eleven ska kunna månens olika faser.

*Eleven ska ha kännedom om stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

*Eleven ska känna till luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

*Eleven ska känna till några berättelser om äldre tiders naturvetenskap och fenomen i naturen.

Teknik

*Eleven ska kunna göra enkla skisser, bilder och fysiska modeller. Ex månen av papier-maché.

Bild

*Eleven ska kunna framställa bilder på olika sätt och med olika material, t.ex. teckning, måleri och modellering.

*Eleven ska kunna benämna några verktyg som de använder.

*Eleven ska kunna rita bilder som passar till en berättelse eller saga.

* Eleven ska känna till hur informativa bilder är utformade och fungerar.

Engelska

* Eleven kan siffrorna 0-20.

*Eleven kan vår vanligaste färger.

* Eleven kan veckodagarna.

* Eleven kan benämna vädret.

* Eleven kan benämna djur som är intressanta för eleverna.

 

Genomförande

 

Vi genomför lektionerna med hjälp av egna ideer, kloka tankar i arbetslaget, elevernas önskningar samt stöd av lärarhandledningar.

 • Måla, rita och skapa i olika material.
 • Sjunga, tala och skriva på svenska och engelska.
 • Se på film.
 • Baka.
 • Spela spel.
 • Färdighetsträna i olika ämnen.
 • Läsa.
 • Skriva.
 • Dramatisera.
 • Leka mattelekar och språklekar.
 • Upplevelsebaserad lärandemiljö.
 • Ta ställning.
 • Fotografera.
 • Observera.
 • Teckna.
 • Vi lär in ute.
 • Vi använder oss av IKT-verktyg.
 • Vi låter eleverna vara delaktiga i genomförande och planering.

*Vi kommer ha perioder när vi börjar varje morgon med högläsning, enskild läsning, eller stavningsträning/finskrivning.

 

 

 

Dokumentation och bedömning

 

Dokumentation och  bedömning sker genom självskattning, tummen upp, kamratbedömning, inspelningar, olika typer av kartläggningar. Muntlig och skriftlig framställning samt deltagande i diskussioner. Bedömningen är en pågående process mellan lärare, elever och kollegor i det dagliga mötet.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3