👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 ht-17

Skapad 2017-08-16 11:22 i Gåvsta skola Uppsala
Matematikundervisning som utgår från läromedlet Matteborgen 4A samt utifrån resultatet på NP åk 3.
Grundskola 4 Matematik

Under ht-17 kommer vi att arbeta med Taluppfattning, Addition och subtraktion, Geometri, Multiplikation och division, samt Tabeller och diagram. Vi arbetar i läroboken "Matteborgen 4A". Vi kommer även att arbeta med problemlösning.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Vad som kommer att bedömas:
Din förmåga att:
 • använda stora tal
 •  avläsa en tallinje
 • använda dig av räknestrategier för att addera och subtrahera stora tal
 • arbeta med geometriska figurer och hur man beräknar omkrets
 • omvandla längdenheterna från mm till m
 • använda multikplikation och division och hur dessa hör ihop
 • använda kort division
 • analysera enklare tabeller och diagram och hur man avläser
 • värdera likhetstecknets betydelse
 • räkna uppgifter med tiotalsövergång

Hur:

 bedömning av din förmåga:

 • genom att du deltar i gruppdiskussioner och problemlösningssituationer, "våra stationer"
 • genom att göra diagnos efter varje kapitel som fokuserar på specifika moment
 • genom fortlöpande samtal under lektioner

Syfte-förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem med hjälp av matematiken. Kunna välja lämplig metod. Du ska utveckla din förmåga att använda matteord ( matematikens uttrycksformer) när du jobbar själv, i mindre grupp eller i större grupp. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att delta i diskussionuppgifter till varje nytt kapitel som en introduktion.
Du kommer att vara med på genomgångar kring nya moment i kursen.
Du kommer att arbeta med matteboken Matteborgen direkt 4a .
Du kommer att öva på de fyra räknesätten.
Du kommer att få lösa uppgifter med hjälp av miniräknare.
Du kommer att få rita och bygga geometriska figurer.
Du kommer att få analysera och värdera tillvägagångssätt i grupp.
Du kommer att få dokumentera ditt tillvägagångssätt.
Du kommer att få utvärdera det du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A

Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till flera tusen
Du har en god uppfattning av talens värde
Du ska kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda
Du kan placera heltal på en tänkt tallinje samt avgöra om ett tal är jämnt eller udda
Du kan konstruera egna tallinjer med rätt proportioner och värden
De fyra räknesätten
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för addition och subtraktion.
Du kan addera och subtrahera fyrsiffriga tal och känner dig ganska säker då du räknar
Du har inga som helst svårigheter med att addera och subtrahera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för multiplikation och division.
Du kan de flesta multiplikationstabellerna men behöver ytterligare lite träning för att automatisera. Du kan använda dina färdigheter för att lösa varierade uppgifter kring multiplikation. Du kan även använda kort division utan minnessiffra.
Du har automatiserat alla tabeller från 0-10 samt kan använda detta till att lösa uppgifter av varierande slag och svårighet.
Du ska följa matematiskt resonemang vid problemlösning (textuppgifter) i de fyra räknesätten samt bedöma rimlighet i svaret
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal, du funderar över svaret för att se om det är rimligt
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg, du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt
Du ska kunna se sambandet mellan de fyra räknesätten samt förstå hur likhetstecknet används
Du ser sambandet mellan addition - subtraktion, addition -multiplikation samt multiplikation -division Du förstår likhetstecknets betydelse
Du har god förståelse kring sambandet mellan de fyra räknesätten samt likhetstecknets betydelse
Geometri
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter
Du känner dig säker då du ska mäta längder, du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter
Du är säker både på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter
Du ska känna igen, namnge och rita enkla tvådimensionella figurer, ex. rektangel, kvadrat, triangel och cirkel, med givna mått
Du kan namnge och rita de vanligaste tvådimensionella geometriska figurerna och du är noggrann då du ritar figurer
Du kan namnen på många geometriska figurer och använder dina kunskaper
Du ska känna till begreppen sida, hörn, längd och bredd så du kan använda dem för att räkna ut omkrets på geometriska figurer, ex. rektangel, kvadrat, triangel och månghörningar
Du förstår de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd samt kan räkna ut omkretsen
Du använder dig av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd då du pratar om geometriska figurer
Tabeller och diagram
Du ska kunna läsa av och konstruera tabeller och stapeldiagram
Du kan läsa av tabeller och diagram, du kan konstruera tabeller och stapeldiagram med viss hjälp
Du har inga svårigheter att läsa av tabeller och diagram, du kan även konstruera egna undersökningar, tabeller och stapeldiagram