👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandlingsplan Pedagogisk planering

Skapad 2017-08-16 13:08 i Förskolechefer Dibber Sverige AB
Förskola
Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. För förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna i diskrimineringslagen att skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta de 6 diskrimineringsgrunderna: - kön - könsöverskridande identitet eller uttryck - etnisk tillhörighet - religion eller annan trosuppfattning - funktionsnedsättning - sexuell läggning - ålder. Nytt är också en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk. Det har också införts en skyldighet att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation.

Innehåll

Stöd och vägledning i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

När de allmänna råden upphör att gälla den 15 juni 2017 kommer det att finnas information och vägledning om arbetet mot kränkande behandling på skolverket.se. Skolverket kommer också att omarbeta stödmaterialet ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar”. Stödmaterialet kommer att handla om arbetet mot kränkande behandling och publiceras i digital form hösten 2017.

Information och vägledning om diskrimineringslagen finns på Diskrimineringsombudsmannens (DO) webbplats

Uppgifter

  • Kön

  • Könsöverskridande identitet eller uttryck

  • Etnisk tillhörighet

  • Religion eller annan trosuppfattning

  • Funktionsnedsättning

  • Sexuell läggning

  • Ålder