Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1, HT 2017

Skapad 2017-08-16 18:40 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
I Mera Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband (Lgr 11). Vi kommer att arbeta med matteboken "Favorit matematik" och du kommer också att få träna matematik praktiskt, både inne och utomhus.

Innehåll

Syfte 

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

 • Naturliga tal och deras egenskaper.
 • Positionssystemet
 • Addition och subtraktion.
 • Huvudräkning med naturliga tal.
 • Rimlighetsbedömning
 • Likhetstecknets betydelse.
 • Mönster
 • De geometriska figurerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.
 • Lägesord, t.ex. under, över och på.
 • Enkla tabeller och diagram.
 • Problemlösning
 • Vardagsmatematik

 

Aktiviteter/så här ska vi arbeta:

 • Arbete i matteboken (Favorit matematik, 1A) 
 • Praktisk matematik, både ute och inomhus. 
 • Matematikfilmer
 • Problemlösning i grupp.

 

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • Talområdet 0-20.
 • Forma siffrorna 0-9.
 • Förstå skillnaden mellan antal och siffra,
 • Dela upp tal. 
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20.
 • Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Tiokompisarna.
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Geometriska figurer (cirkel, kvadrat, rektangel, triangel)
 • Att göra och samtala om enkla stapeldiagram.
 • Talmönster.
 • Att göra räkneberättelser.
 • Ha förståelse för begreppen "dubbelt och hälften", "fler och färre", "är mindre än och är större än" samt "är lika med". 
 • Ha förståelse för likhetstecknets betydelse. 

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Löpande på matematiklektionerna.
 • Genom samtal och observationer.
 • Genom diagnoser

 

 V

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik - målen att nå HT åk 1

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
.
Problemlösning
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan lösa enkla problem genom att med viss hjälp hitta en passande strategi.
Problemlösning
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan med viss hjälp beskriva och samtala om hur du har tänkt med hjälp av konkret material, bilder och symboler.
Begreppsförståelse
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begreppen, fler, färre, lika många, mindre än, större än, likhetstecknet, addition och subtraktion och kan med viss hjälp använda dem.
Begreppsförståelse
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan med viss hjälp visa att du har förståelse för begreppens egenskaper.
Taluppfattning
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du känner igen siffrorna 0-20 och kan se samband mellan antal och siffra. Du kan med viss hjälp dela upp tal inom talområdet 0-20.
Beräkningar
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan med viss hjälp använda huvudräkning eller skriftliga beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Likhetstecknet
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du har förståelse för likhetstecknets betydelse. Du kan till viss del använda det på ett fungerande sätt. Till exempel 2+3=5, 2+_=5, 7-2= 5, _-2=5
Mönster
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan rita av enkla mönster och figurer.
Tillvägagångssätt
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och samtala om hur du har löst en uppgift till exempel enkla mönster genom att använda dig av konkret material.
Tabeller och diagram
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan samla information och skapa enkla tabeller och diagram.
Resonemang
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan fortsätta enkla talmönster och geometriska mönster. Du kan välja metod och räknesätt samt se att svaret är rimligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: