👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Läsrummet år 4

Skapad 2017-08-17 09:21 i Härryda skola Härryda
Zick Zack Läsrummet
Grundskola 4 – 5 Svenska

I svenska på mellanstadiet ska vi utveckla vår förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Innehåll

 

Metod/Arbetssätt

 • Konkretisering av målen utifrån ZickZack Läsrummet

 

 • Under arbetsområdet ska eleverna få lära sig …
 • • att förförståelse och förkunskaper av såväl innehåll, ord, begrepp och texttyp är viktiga
 • ingredienser för att kunna läsa och förstå olika typer av texter
 • • att syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och formulerad
 • • läsa olika typer av texter med förståelse och flyt
 • • använda olika lässtrategier för att kontrollera sin förståelse och upplevelse
 • • utveckla sitt ord- och begreppsförråd
 • • att man när man samtalar om texten ökar såväl upplevelsen som förståelsen av texten.

 

 • Hur undervisningen kommer att gå till
 • • Före läsningen: Eleverna får förkunskaper och förförståelse genom olika lärarledda interaktionsövningar – bildpromenader, ord- och begreppsövningar, värderingsövningar, fakta osv.
 • • Under läsningen: Klassen/gruppen läser gemensamt olika typer av texter, tränar på olika
 • lässtrategier (olika sätt att läsa samt strategier för att förstå och kontrollera sin förståelse).
 • • Efter läsningen: Eleverna får arbeta med läsförståelsefrågor, som kontrollerar förståelsen på,
 • mellan och bortom raderna, samt befästa ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika typer av övningar.
 • • Eleverna läser böcker på egen hand och redovisar dem på olika sätt i en läsdagbok eller genom boksamtal.
 • • Klassen läser gemensamma böcker och genomför olika typer av läsloggsuppgifter under läsningens gång.

 

 • Dessa förmågor kommer att bedömas
 • • förstå syftet med texten
 • • med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter
 • • kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter
 • • välja och använda olika lässtrategier och ordförståelsestrategier
 • • reflektera kring sin läsning.

 

 • Hur eleven ska få visa sina förmågor
 • Eleven visar sina förmågor genom att aktivt delta i läsningen, tillsammans i klassen samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag), samt genom att svara på läsförståelsefrågor – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna – och arbeta med olika ord- och begreppsövningar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6