👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika unika

Skapad 2017-08-17 14:28 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola 2 SO (år 1-3) Idrott och hälsa Musik Svenska Bild
Vi ska alla känna oss trygga och trivas i skolan och enligt skollagen ska skolan förebygga och förhindra kränkningar.

Innehåll

Syfte

Under läsåret kommer vi på vi alla på Skegrie skola att gå in ett skolövergripande värdegrundsarbete med syfte att öka förståelsen för olikheter, öka känslan av trygghet, förstärka vi-känslan i klassen och på skolan samt minska antalet kränkningar och incidenter.

 

Arbetssätt

 • Vi utformar vilka förhållingssätt som ska gälla i vår klass.
 • Vi ser filmer och diskuterar/reflekterar kring olika frågeställningar.
 • Vi läser och diskuterar skönlitteratur och andra texter med utgångspunkt i skolans värdegrund.
 • Vi arbetar med värderings-,jag-och gruppstärkande övningar.
 • Vi tränar på att uttrycka känslor, tankar och åsikter.
 • Vi kommer att belysa och fokusera på goda gärningar tillsammans i klassen.
 • Vi kommer att arbeta med flexibla grupperingar för att öka vi-känslan och för att förstärka och förnya relationer i klassen.
 • Vi kommer att arbeta med kreativt skapande i olika former.

Begrepp:

Nedanstående begrepp kommer vi att belysa under arbetets gång:

 • Trygghet
 • Studiero
 • Alla människors lika värde
 • Goda gärningar
 • Hänsyn
 • Respekt
 • Empati

 

Bedömning:

Du ska kunna delta aktivt i arbetet och i diskussioner.

Du ska känna till och ta till dig skolans regler och klassens gemensamma förhållningssätt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3