👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lär dig laborera

Skapad 2017-08-17 14:48 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
I slutet av VT-13 kommer vi på NO-lektionerna att laborera. Kunskapskraven i kemi, fysik och biologi är relativt lika. Jag har därför valt att när det är lika bedöma i alla tre ämnen och när kunskapskraven skiljer sig åt har jag valt att gjort det skilt. Detta blir tydligt i matrisen. Eftersom denna kurs är omkring och slutar efter betygssättning kommer inte detta vara med på terminsbetyget. Denna bedömning är därför inför nästa termin HT-13.
Grundskola 7 – 9 Fysik Kemi Biologi
I inledningen av HT-17 kommer vi på NO-lektionerna att laborera. Kunskapskraven i kemi, fysik och biologi är relativt lika. Jag har därför valt att när det är lika bedöma i alla tre ämnen och när kunskapskraven skiljer sig åt har jag valt att gjort det skilt. Detta blir tydligt i matrisen.

Innehåll

Centralt innehåll

En stor del av det naturvetenskapliga arbetet är att undersöka och det gör man ofta genom att man gör en laboration. I detta området är tänkt att du får jobba med olika områden inom just laboration. Du kommer att få lära dig:

 • Hur man läser en laboration
 • Hur man skriver en laboration
 • Säkerhet vid laborationer
 • Hur man gör en mall för laborationsrapport
 • Hur man skriver en laborationsrapport
 • Hur man på ett säkert sätt handskas med material
 • Vad som är meningen man skall lära sig genom att laborera

I slutet av kursen är det tänkt att du på egen hand eller i grupp skall kunna genomföra en laboration som du själv har skrivit samt lämna in en laborationsrapport på utförd laboration.

Vi kommer även att ha genomgångar, arbeta i läroboken och se filmer för att träna er förmåga att:

 • Förstå hur ämnen är uppbyggda och hur de sitter ihop på olika sätt.
 • Känna till de vanligaste grundämnena och kemiska föreningarna och var de finns i vardagslivet.
 • Förstå hur ämnen förändras och omvandlas när de reagerar med andra ämnen.
 • Förstå hur ämnen kan omvandlas till olika föreningar som går runt i olika kretslopp. Att atomer inte försvinner utan omvandlas till andra ämnen.

Viktiga begrepp som vi kommer att arbeta med:

 • Grundämnen
 • Atom
 • Molekyl
 • Kemiska föreningar
 • Aggregationsformer
 • Ämnenas egenskaper

 

 

Uppgifter

 • Kemi Laboration

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Bi Ke
Laboration och laborationsrapport

Betygskriterier för laborationer och rapporter.

F
E
C
A
Att eleven genomför undersökningar och hur väl eleven kan formulera och planera en sådan.
Har inte gjort någon undersökning eller inte fått något resultat. Försöker inte ens formulera en frågeställning.
Eleven kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Hur eleven använder utrustningen.
Leker på laborationen, utför inte uppgiften, använder utrustningen och materialet på ett farligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Hur väl eleven kan dra slutsatser av sina resultat.
Eleven jämför inte resultatet med frågeställningen. Drar ingen slutsats. Har ingen aning om varför resultatet blev som det blev.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resonemang om resultatens rimlighet.
Inga resonemang om resultatens rimlighet.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Förbättring av undersökningen och nya frågeställningar.
Ingen idé om hur undersökningen kan förbättras.
Bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Anteckningar under laborationen och själva rapporten.
Antecknar inte vid undersökningen och lämnar inte in en godtagbar laborationsrapport.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Fy Bi Ke
Kemi

F
E
C
A
Förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utveck­lade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välut­ vecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna stäl­ ler eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvand­ lingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemis­ ka samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska sam­ band och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.