Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och gemenskaper

Skapad 2017-08-17 22:01 i Tiundaskolan Uppsala
I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa, vi lever med olika typer av gemenskaper. Detta avsnitt handlar om detta. Hur påverkas och verkar vi i denna gemenskap. Vi kommer beröra ungdomars identiteter, livsstil å välbefinnande. Sveriges befolkning och vår välfärdsstruktur samt avsluta med integration.
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa, vi lever med olika typer av gemenskaper. Detta avsnitt handlar om detta. Hur påverkas och verkar vi i denna gemenskap. I sammarbete med geografin kommer vi att studera befolkningsfördelning i världen och Sverige och titta närmare på orsaker och konsekvenser av migration. Vi tittar också närmare på de skyddsnät som finns i det svenska välfärdssamhället.

Innehåll

Kurs: Individer och gemenskaper

Förmågor i samhällskunskap:

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, 
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, 
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Centralt innehåll: 

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.   
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.  
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.  
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

Förmågor i geografi:

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Centralt innehåll: 

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data /.../
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

Arbetssätt och redovisningsform

Läromedel: Samhällskunskap 7-9 (ISBN 978-91-85887-69-9) och Geografi 7-9 (ISBN-13: 978-91-85887-05-7)

Tidsinnehåll: v. 35-38 totalt 11 lektioner

Genom hela arbetsområdet utgår vi från ett källkritiskt synsätt

Upplägg: se nedstående lektionsplaneringar

 

Lektion 1: Samhällskunskap - Ungdomars identitet och välbefinnande s. 10-17

Lektionens syfte och mål: Få kunskaper om hur identiteter och grupper formas, reflektera över sin egen identitet och grupptillhörighet

Förmågor som tränas; reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 

Begrepp; individ, grupp, identitet (objektiv/subjektiv), etnicitet, norm, social norm och normalitet, inre och yttre biologiska faktorer, socioekonomi

Innehåll: Människan en social varelse? Tio faktorer som påverkar dina identiteter; 1) biologiska faktorer, 2) sexuell läggning, 3) socioekonomiska faktorer, 4) familj, 5) skola, 6) vänner, 7) fritid, 8) etnicitet, 9) media och 10) samhällets kultur (normalitet), fördelar och nackdelar med grupper och Vem är jag?

Arbetsform: Introduktion med elevreflektioner, lyssna på inläsningstjänst s. 10-15 och göra anteckningar utifrån rubrikerna i form av en tankekarta, introducering av och eget arbete med INLÄMNINGSUPPGIFT 1 - individ och grupp, gemensam sammanfattning.

 

Lektion 2: Geografi - Befolkningsfördelning s. 112-113 +118-122, Samhällskunskap - Sveriges befolkning s. 18-22

Lektionens syfte och mål: Få kunskap om  befolkningsfördelningen i världen och i Sverige, samt konsekvenser av denna. Fokus ligger på att lära sig viktiga begrepp och få en bakgrund till det fortsatta arbetet.

Förmågor som tränas;

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, (Ge)
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, (Ge)
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker (Ge)
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (Sh)
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, (Sh)
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, (Sh)

Begrepp: Befolkningsstatistik, SCB (Statistiska Centralbyrån), Befolkningstäthet, Urbanisering, industrialisering, infrastruktur, jordbrukssamhälle, industrisamhälle, servicesamhälle, landsbygd, tätort, stad, förort och kåkstad.

Innehåll: Sveriges och världens befolkning, Var bor vi och var bor vi inte? Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle till servicesamhälle, städernas för- och nackdelar, några storstäder, kåkstäder och exemplet Stockholm

Arbetsform: Genomgång med hjälp av PP, film: http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?language= , övningar i grupp (statistik, kartbok), gemensamt avslut

Inlämning: INLÄMNINGSUPPGIFT 1 - Individ och grupp

Läxa till lektion 3: https://www.youtube.com/watch?v=G_VyAdqpwRk&list=PL4rGjeN5kOZYug4JwpmpsakoKSnsqOVAr&index=1 

 

Lektion 3: Geografi - Befolkningsfördelning s. 112-113 +118-122, Samhällskunskap - Sveriges befolkning s. 18-22

Lektionens syfte och mål: Få kunskap om  befolkningsfördelningen i världen och i Sverige, samt konsekvenser av denna. Fokus ligger på att lära sig viktiga begrepp och hur man skapar, tolkar och analyserar befolkningspyramider.

Förmågor som tränas;

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, (Ge)
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker (Ge)
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (Sh)
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, (Sh)

Begrepp: Befolkningsstatistik, SCB (Statistiska Centralbyrån), Demografi (befolkningslära), Nativitet, Mortalitet, Medellivslängd, Fruktsamhetstalet, Naturlig folkminskning, Invandring, Befolkningsproblem, Befolkningspyramid, Befolkningstäthet, Urbanisering,

Innehåll: Demografi, befolkningspyramiden

Arbetsform:Genomgång med hjälp av PP, av begrep och befolkningspyramider, gemensam analys av några befolkningspyramider, arbete med befolkningspyramider, gemensam sammanfattning

 

Lektion 4: Geografi - Befolkningsfördelning s. 112-113 +118-122, Samhällskunskap - Sveriges befolkning s. 18-22

Lektionens syfte och mål: Få kunskap om  befolkningsfördelningen i världen och i Sverige, samt konsekvenser av denna. Fokus ligger på urbaniseringens orsaker och konsekvenser.

Förmågor som tränas;

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, (Ge)
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, (Ge)
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker (Ge)
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (Sh)
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, (Sh)
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, (Sh)

Begrepp: befolkningstäthet, befolkningsproblem, urbanisering, industrialisering, infrastruktur, jordbrukssamhälle, industrisamhälle, servicesamhälle, landsbygd, tätort, stad, förort och kåkstad.

Innehåll: Orsaker och konsekvenser av urbanisering

Arbetsform: Genomgång med hjälp av PP,  introduktion av och eget arbete med INLÄMNINGSUPPGIFT 2 -befolkning.  

 

Lektion 5: Geografi - fältstudier i din tätort

Förmågor som tränas: 

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Begrepp: tätort, stadsmiljö, industriområde, villaområden, höghusområden, affärscentrum

Innehåll: Olika uppgifter beroende på grupp - tema: Uppsala en tätort

Arbetsform: Fältstudier i grupp (s. 123)

 

Lektion 6: Geografi - fältstudier i din tätort

Förmågor som tränas: 

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Begrepp: tätort, stadsmiljö, industriområde, villaområden, höghusområden, affärscentrum

Innehåll: Olika uppgifter beroende på grupp - tema: Uppsala en tätort

Arbetsform: bearbetning och redovisning av fältstudierna

Inlämning: INLÄMNINGSUPPGIFT 2 - Befolkning

Läxa: https://www.youtube.com/watch?v=9JSEJZ0F7Cc&list=PLCLofNExeWxDqB43lWbDl83Tayq6y48dY&index=4 

 

Lektion 7: Samhällskunskap - Integration s. 34-42, Geografi - Befolkningsfördelning s. 114-117

Lektionens syfte och mål: Få kunskap om migrationens orsaker och konsekvenser samt nödvändigheten av integration

Förmågor som tränas;

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, (Ge)
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, (Ge)
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (Sh)
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, (Sh)
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, (Sh)

Begrepp: migration, immigration (invandring), emigration (utvandring), flykting, kvotflykting, anhöriginvandring, asylsökande, flyktingström, reglerad invandring, asyl, uppehållstillstånd, homogen, mångkulturellt, integration, assimilering, segregation, tolerans, FNs flyktingkonvention och deklarationen om de mänskliga rättigheterna

Innehåll: Orsaker och konsekvenser av migration, FNs flyktingkonvention och de mänskliga rättigheterna, integration, assimilering och segregation

Arbetsform: Genomgång med hjälp av PP och begreppslista, eget arbete s. 34-40 (Sh), gemensamt avslut.

 

Lektion 8: Samhällskunskap - Integration s. 34-42, Geografi - Befolkningsfördelning s. 114-117

Lektionens syfte och mål: Få kunskap om migrationens orsaker och konsekvenser samt nödvändigheten av integration

Förmågor som tränas;

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, (Ge)
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, (Ge)
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (Sh)
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, (Sh)
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, (Sh)

Begrepp: migration, immigration (invandring), emigration (utvandring), flykting, kvotflykting, anhöriginvandring, asylsökande, flyktingström, reglerad invandring, asyl, uppehållstillstånd, homogen, mångkulturellt, integration, assimilering, segregation, tolerans, FNs flyktingkonvention och deklarationen om de mänskliga rättigheterna

Innehåll: Sverige i ett historiskt perspektiv, typiskt svenskt, det mångkulturella samhället

Arbetsform: Gemensam start med hjälp av bildanalys, film och text. Introduktion och arbete med INLÄMNINGSUPPGIFT 3 - migration och integration.

Läxa välfärd (lek 10):  https://www.youtube.com/watch?v=Abd7ZQGdo6M&index=6&list=PLCLofNExeWxDqB43lWbDl83Tayq6y48dY 

 

Lektion 9: PROV på Befolkningsfördelning (Ge) s. 112-126

 

Lektion 10: Samhällskunskap - svenska välfärdsstrukturer s. 34-42

Lektionens syfte och mål: Få kunskaper om svenska välfärdsstrukturer - de skyddsnät som kommun, landsting och stat har hand om

Förmågor som tränas;

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (Sh)
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, (Sh)
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, (Sh)

Begrepp: välfärdsstat, välfärd, kommun, landsting/region, stat, riksdagen, myndighet, privat ekonomi och offentlig ekonomi, levnadsstandard, skatt, bidrag, barnbidrag, försörjningsstöd, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, socialförsäkring, föräldraförsäkring, pension, äldreomsorg, privatisering

Innehåll:  Välfärdssystemet; kommunens, landstingets/regionens och statens uppgifter, samt det ekonomiska kretsloppet

Arbetsform: Kort genomgång, film: Sveriges Samhällsekonomi (sli), arbete i grupper s. 24-30, diskussion.

 

Lektion 11: Samhällskunskap - svenska välfärdsstrukturer s. 34-42 + repetition

Lektionens syfte och mål: Få kunskaper om svenska välfärdsstrukturer - privatisering

Förmågor som tränas;

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, (Sh)
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, (Sh)

Begrepp: offentliga sektorn och privata sektorn

Innehåll: Offentlig och privat sektor - vem gör vad?

Arbetsform: Introduktion och arbete med INLÄMNINGSUPPGIFT 4 - Välfärdssamhället Sverige, beting arbete; Restprov, kompletteringsarbete, jobba med sena inlämningsuppgifter eller titta på det kommande arbetsområdet: Sveriges politiska system, utvärdering

Inlämning: INLÄMNINGSUPPGIFT 3 - migration och integration och INLÄMNINGSUPPGIFT 4 - Välfärdssamhället Sverige

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

Korta förhör på begreppen  (muntliga och skriftliga)

Prov på befolkningsfördelning (Ge) s. 112-122+125-126 

Inlämningsuppgifter med resonemang och analysfrågor

Fältstudie med efterföljande redovisning

Övningar på lektionstid 

Diskussioner på lektionstid  

Utvärdering

Efter arbetsområdet kommer vi att genomföra en skriftlig utvärdering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: