👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-tema Rörelse och konstruktion 5-6

Skapad 2017-08-18 08:53 i Bettna skola Flen
Tema Rörelse och konstruktion
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Vi kommer arbeta med ett tema där eleverna bygger olika fordon. De undersöker hur fordonen kan drivas fram med bland annat lagrad energi och hur de rör sig, när de påverkas av olika krafter. I slutet av temat konstruerar eleverna ett nytt fordon som ska tillgodose förutbestämda krav.

Innehåll

Rörelse och konstruktion

Vi kommer att arbeta med NTA-temat rörelse och konstruktion. I detta arbeta kommer ni att konstruera fordon, som drivs på olika sätt, t.ex. med gummisnoddar, segel och propellrar. Ni lär er att använda ritningar. Ni sätter er in i hur fordon kan vara konstruerade och hur konstruktionen påverkar hur de rör sig.

Lärandemål:

I tema Rörelse och konstruktion ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Systematiskt undersöka hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

- Beskriva hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

- Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur olika fordon påverkar miljön och vilken betydelse det har för en hållbar utveckling

- Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur föremål rör sig när de påverkas av krafter

- Beskriva hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och resonera om fördelar och nackdelar med detta

- Göra en skiss till ett modellfordon utifrån vissa kriterier, och utforma ett modellfordon som visar hur dessa kriterier uppfyllts

- Beskriva hur de olika delarna samverkar för att modellfordonet ska röra sig framåt

 

- Dokumentera konstruktionsarbetet med skisser, modeller och texter 

Arbetssätt

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

-                       -          Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last

 

-          Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion

-          Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras

-          Använda slutsatser av undersökningarna till att utveckla och förbättra en konstruktion

-          Undersöka skillnader mellan ett axeldrivet och ett propellerdrivet fordon

-          Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier

-          Läsa och tolka texter om hur olika fordon utvecklats och förändrats genom historien och vilken betydelse de haft för människors liv

-          Läsa och tolka texter om Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för vår förståelse av fenomen i vår omvärld

 

-          Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv och för en hållbar utveckling

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera dina underökningar i text och bild

Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

Diskutera och ta ställning i frågor som rör olika fordons miljöpåverkan och betydelse för en hållbar utveckling

Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur vi förstår exempelvis planeters rörelser eller trafiksäkerhetsfrågor

Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön

Beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för driva fordonet framåt

Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier

Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt

 

Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
TEKNIK kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Genomföra
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Dokumentationer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer elevenhandlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer elevenhandlingsalternativ som leder framåt.
Förändring över tid, fördelar och nackdelar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Fy Tk
Fysik åk 4-6

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att diskutera naturvetenskapliga frågor.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (energi, teknik, miljö och samhälle)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (energi, teknik, miljö och samhälle)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (energi, teknik, miljö och samhälle)
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att föra diskussionen framåt.
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att hitta information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Förmågan att föra resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner och då anpassa till sammanhanget.
Du har viss anpassning till sammanhanget
Du har relativt god anpassning till sammanhanget.
Du har god anpassning till sammanhanget
Förmågan att från informationen skapa egna texter, anpassade till syfte och målgrupp.
Du skapar texter med viss anpassning.
Du skapar texter med relativt god anpassning.
Du skapar texter med god anpassning.
Förmågan att från informationen skapa egna muntliga (eller andra) framställningar, anpassade till syfte och målgrupp.
Du skapar framställningar med viss anpassning.
Du skapar framställningar med relativt god anpassning.
Du skapar framställningar med god anpassning.

Förmågan vid laborativt/ undersökande arbete.

F
E
C
A
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att själv formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du bidrar till formuleringen.
Du formulerar själv, men man behöver bearbeta dina planeringar något.
Du formulerar själv fungerande planeringar.
Förmågan att laborera säkert.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Förmågan att använda utrustningen på ett fungerande sätt.
Du använder ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt och effektivt.
Förmåga att jämföra sina och andras resultat
Du kan jämföra resultaten
Du kan jämföra resultaten
Du kan jämföra resultaten
Förmågan att föra resonemang kring likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang.
Förmågan att se hur undersökningen skulle kunna förbättras.
Du bidrar till att ge förslag.
Du ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du ger förslag som förbättrar undersökningen.
Förmågan att dokumentera undersökningar i text och bild.
Du gör enkla dokumenteringar.
Du gör utvecklade dokumenteringar.
Du gör välutvecklade dokumenteringar.

Förmågan att använda information och modeller från fysikens värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om fysikaliska fenomen
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa fysikaliska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fyskens begrepp.
Förmågan att föra resonemang om och relatera till några fysikaliska samband gällande … elektriska kretsar … magneter … rörelser … ljud … ljus
Du kan föra enkla resonemang
Du kan föra utvecklade resonemang
Du kan föra välutvecklade resonemang
Förmågan att förstå begreppen energikällor, energianvändning och isolering, samt förmågan att kunna koppla dessa till energins oförstörbarhet och flöde.
Du beskriver och ger exempel på dessa begrepp, med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du förklarar och visar på något enkelt samband mellan dessa begrepp, med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du förklarar och visar på olika enkla samband mellan dessa begrepp, med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Förmågan att berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans livsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans livsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans livsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans livsvillkor.
Förmågan att förstå himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra och att kunna resonera om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du beskriver och ger exempel på rörelser och för enkla resonemang om tidsbegreppen.
Du förklarar och visar på samband mellan rörelser och för utvecklade resonemang om tidsbegreppen.
Du förklarar och visar på mönster mellan rörelser och för välutvecklade resonemang om tidsbegreppen.