👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 9 - Kapitel 1

Skapad 2017-08-18 09:03 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 9 Matematik
Vi utvecklar talbegreppet.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

Du ska kunna:
- sortera tal i olika talmängder
- faktorisera tal
- räkna med negativa tal
- räkna med potenser
- förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
- använda dig av Pythagoras sats

Bedömningsuppgifter:

Problemlösningsuppgift som läxa
Prov (rött eller blått)
Problemlösningsuppgifter som tränas på och genomförs under lektionstid

Uppgifter

 • Läxa Soluppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Problemlösning -Tal åk 9

Problemlösning - Schack med ris

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Ma
Åk 9 Soluppgift kap 1 Kalender

Insats krävs
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Hur väl eleven väljer strategier och metoder.
Väljer en fungerande metod och löser problemet i A.
Väljer metod som kan leda fram till ett samband mellan A och B.
Väljer en generell metod för att visa att summan alltid är den samma.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Beräknar summorna korrekt i A.
Visar med beräkning att summan av talen i varje diagonal alltid blir samma.
Löser uppgiften algebraiskt. Visar med beräkning att summan av talen i varje diagonal alltid blir samma. Löser hela problemet korrekt.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
Drar slutsatsen att summan av diagonalerna blir samma i uppgift A.
Drar slutsatsen att den sökta summan i samtliga uppgifter alltid blir samma.
Visar algebraiskt att den sökta summan alltid blir samma.
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisningen omfattar en del av uppgiften och är möjlig att följa. Använder i huvudsak fungerande matematiskt språk.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa. Använder ändamålsenligt matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är effektiv och lätt att följa. Använder korrekt matematiskt språk.

Ma
Sammanfattande matris för alla bedömningsuppgifter inom arbetsområdet Tal åk 9

Insats krävs
E
C
A
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter.
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Bedömning av prov åk 9 Kapitel 1 Tal - Blått

Problemlösning

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 6
Uppgift 7
Uppgift 9
Uppgift 11

Begrepp

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 1
Uppgift 2
Uppgift 3
Uppgift 5
Uppgift 10

Metod

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 2
Uppgift 4
Uppgift 4
Uppgift 6
Uppgift 7
Uppgift 8
Uppgift 9
Uppgift 10
Uppgift 11

Resonemang

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 6
Uppgift 9

Kommunikation

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 7
Uppgift 11

Ma
Bedömning av prov åk 9 Kapitel 1 Tal- Rött

Problemlösning

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 5
Uppgift 9
Uppgift 8

Begrepp

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 2
Uppgift 1
Uppgift 4

Metod

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 2
Uppgift 3
Uppgift 4
Uppgift 5
Uppgift 6
Uppgift 7
Uppgift 9
Uppgift 8
Uppgift 8
Uppgift 8

Kommunikation

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 5
Uppgift 8
Uppgift 9