👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möten med djur

Skapad 2017-08-18 09:28 i Bamsebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Barnen i förskolan Luna har fått sommaruppgiften att ta med sig en bild och en text om ett djur de mött i sommar. Detta material utforskar vi sedan på olika sätt.

Innehåll

BAKGRUND

Kartläggning av barnens intressen och kunskaper

Barnen på avdelningen Nova, 1-3 år, har visat ett intresse för både familjeförhållanden och djur, som vi vill utmana och utforska tillsammans. På avdelningen Mira, 3-5 år, leker barnen ofta med leksaksdjur. De verkar även fascineras av olika djur de ser ute, både småkryp de upptäcker i parken och större djur som fåglar, harar, hundar och katter.

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,
 • utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö,
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,


Pedagogernas syfte

Mål: att stärka identiteten, att prata inför grupp, att förstå, utöka sitt kunnande om djur, att lära sig av varandra, att lära ut till varandra och lära sig empati för allt levande.

På Mira arbetar vi med temat "Identitet och människors lika värde" för att främja barnens sociala samspel och empatiska förmågor. Genom projektet "Möten med djur" vill vi både stärka de enskilda barnens ställning i gruppen och tillsammans utöka vårt kunnande om olika djurarter; vi vill att barnen skall ges möjlighet att lära sig av varandra och att lära ut till varandra. Vi vill dessutom undersöka om barnen har lättare att utveckla empati för djur än för människor och om det i förlängningen kan återverka i barnens empatiska förhållande till varandra.

På Nova har barnen visat ett intresse för både familjeförhållanden och djur. Vi vill därför utöka vårt kunnande om familjeförhållanden inom olika djurarter, föda, boplats, utseende. Vi vill även stärka de enskilda barnens ställning i gruppen och att barnen ges möjlighet att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer.  

METOD - GENOMFÖRANDE

Alla familjer fick en sommaruppgift i juni. Sommaruppgiften gällde att fotografera ett djur barnet mötte under sommaren och sedan skriva en liten text om det.

När barnen kommer tillbaka till förskolan i slutet av sommaren/början av hösten har de (förhoppningsvis) med sig en bild av ett djur och en text. Vi har lämnat åt föräldrarna att själva bestämma hur texten skall skrivas. Vi börjar arbeta med de bilder/texter vi får in. Om något barn inte har med sig en bild kan vi ta en bild på ett djur barnet möter tillsammans med oss i förskolan och skriva texten tillsammans med barnet.

På Nova får barnen presentera sitt djur i grupper om 3 st barn, en dag varannan vecka, där vi arbetar med skapande/reflektion kring djurbilderna. Vid första tillfället får barnen berätta för kamraterna om sitt djurmöte och vi läser den medtagna texten. Därefter pratar vi om djurets färg, hur många ben osv. Slutligen får barnen teckna djuret och visa bilden för kamraterna på samlingen. Vi sätter även upp materialet på en dokumentationsvägg, där barnen får möjlighet att reflektera tillsammans.

På Mira delas barnen in i grupper om 3-4 barn, som träffas en dag varannan vecka och arbetar med skapande kring djurbilderna. Vid första tillfället får de berätta för kamraterna om sitt djurmöte, teckna/skissa djuret, blanda till djurets färger och till sist måla (färglägga) det. Vi kommer att arbeta med detta moment vid flera tillfällen, beroende på hur många djur som har presenterats i gruppen. Barnen får också visa bilden på sitt djur för alla kamrater på samlingen.

I kommande moment skapar vi djur av t.ex. återvinningsmaterial, lera, trolldeg, tyg eller garn. Därefter kan vi skapa familjer och hem till djuren. Vi gör även besök på biblioteket (Mira) för att låna böcker om olika djur, både de djur vi arbetat med i smågrupperna och andra djur som barnen intresserar sig för.

På samlingen sjunger vi sånger om de olika djuren barnen presenterar (i de fall vi hittar sånger).

Under pedagogernas reflektionsvecka (udda veckor) går vi till skogen med barnen från båda avdelningarna. Vi delar in barnen i tre åldersblandade grupper som går tisdag, onsdag och torsdag. Pedagogerna fördelas på grupperna och följer "sin" grupp vid varje tillfälle. I skogen tittar vi efter djur och annat som intresserar och lockar barnens nyfikenhet. Barnen får sedan berätta om sina upptäckter under samlingen.

Vi motverkar traditionella könsmönster genom att både pojkar och flickor får delta på lika villkor. Vi ser intresset för djur som könsneutralt.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar barnens arbeten genom att fotografera, anteckna, spela in ljud när de berättar (som stöd för anteckningarna) och sätter upp foton och texter på en vägg tillsammans med barnens djurbilder (både de foton de tagit med hemifrån och de bilder de målat). Vi skriver även om barnens arbeten i deras lärloggar i Unikum.

Skogsbesöken dokumenteras genom foton och texter i Unikum och bilder på dokumentationsväggarna.

Vi lägger upp vårt arbete så att barnen arbetar med skapande i smågrupper jämna veckor och går till skogen udda veckor. Udda veckor får varje pedagog (vi är fem st) varsin planerings-/reflektions-/dokumentationsdag (1 1/2 timme). 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar genom flyktiga samtal pedagoger emellan och reflekterar över processer som varit i våra reflektionsbloggar. Vi funderar tillsammans över hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016