Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ayla från Norr - År 6

Skapad 2017-08-18 11:18 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Kemi Religionskunskap Teknik Historia Samhällskunskap Biologi Slöjd Svenska
Ayla, Cro-magnonflickan från grottmänniskornas tid utgör stommen i en viktig arbetsmodell som vi har på Åsa Gård. Där utgår vi ifrån människans grundläggande behov och möjligheter. Vi kommer att arbeta fokuserat med denna modell i vårt projekt under höstterminen.

Innehåll

Inledning:

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 

 

Syfte och förmågor som ska utvecklas:

Syftet med projektet är att du ska ges möjlighet att arbeta ämnesintegrerat och fördjupa dina kunskaper vad gäller människan och dess omvärld. 

 

Metod och innehåll:

Projektet startar med en gemensam uppstart där vi arbetar med Aylamodellen. 

 Projektet kommer att delas i två delar. Del 1 kommer att fokusera på människan på samhälls- och globalnivå.

Under del 1 tar vi i inom NO/TK upp följande områden:

 • Vattnets kretslopp
 • Rening av vatten och luft
 • Sjukdomsspridning förr och nu
 • Människans påverkan på naturen
 • Hållbar utveckling

 

inom SO, bild och svenska tar vi upp följande områden:

 • Samhällen byggs upp. 
 • Ekonomiskt liv.
 • Jordens naturresurser.
 • Jordens befolkning. - Varför bor vi där vi bor?
 • Olika levnadsvillkor. 

 

Del 2 kommer att fokusera på människan och jaget som individ samt människan på gruppnivå. Under denna del  kommer vi att ta upp följande områden inom NO:

 • Kost, hälsa, sömn och motion
 • Matspjälkningsapparaten
 • Lilla och stora blodomloppet
 • Organens samverkan i kroppen
 • Sjukdomsspridning förr och nu
 • Olika behandlingsmetoder förr och nu
 • Pubertet

I SO och svenska arbetar vi med:

 • Jordens befolkning. - Varför bor vi där vi bor?
 • Europas vatten- Vårt viktiga vatten!
 • Reformationen och dess konsekvenser. 
 • Det svenska östersjöriket.
 • Franska revolutionen.
 • Tankeliv - Religionsfrihet.

Bedömning:

Vi kommer bedöma dina förmågor och kunskaper löpande under projektets gång.  Du kan se din formativa bedömning i lärandematriser så du vet vad du ska utveckla och tänka på till nästa gång.

 

 

Uppgifter

 • Vattnets olika former del 2.

 • Vattnets kretslopp

 • Vattnets olika former del 1.

 • Vattnets kretslopp

 • Vatten -och avloppsrening

 • Lab - vattnets tre faser

 • Vatten - och avloppsrening

 • Lab - vattnets tre faser

 • Pulsen (del 2)

 • Läsförståelse - Mobbning

 • Sinnena - resonera kring källor

 • Vattnets olika former del 1.

 • Läsförståelse mobbning

 • Försurning

 • Försurning

 • Laboration - reaktionstid

 • Laboration - reaktionstid

 • Instruerande text

 • Instruerande text

 • Måltid - Skriv en lockande text

 • Smittspridning

 • Träningsläger

 • Träningsläger

 • Smittspridning

 • Utbildning gör skillnad

 • Pulsen (del 2)

 • Pulsen (del 1)

 • Pulsen (del 1)

 • Golfströmmen

 • Utbildning gör skillnad!

 • Golfströmmen

 • Måltid - Skriv en lockande text

 • Sinnena - resonera kring källor

 • Stormakt,för vem?

 • Stormakt, för vem?

 • Vad är viktigt i livet?

 • Stockholms blodbad

 • Stockholms blodbad

 • Exit ticket

 • Exit ticket

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6

Matriser

Hi Re Sv Sh Bi Tk Sl Ke
Lab.rapport

Saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubriker
Saknas
Har med några av rubriker enligt mallen.
Har rubriker enligt mallen.
Har fetmarkerad rubriker enligt mallen.
Hypotes
Saknas
Har med en hypotes men motiverar den inte.
Försöker att motivera sin hypotes.
Har en hypotes som tydligt motiveras.
Genomförande
Saknas
Har genomförande med i löpande text.
Har ett genomförande i punktform som är relativt lätta att följa.
Tydligt genomförande i punktform som är lätt att följa.
Jämförelse
Saknas
Jämför sina resultat men resonerar inte kring varför likheter eller skillnader finns.
Jämför sina resultat och försöker resonerar kring varför skillnader eller likheter uppstår.
Jämför sina resultat och resonerar kring varför skillnader eller likheter uppstår.
Förbättringsåtgärder
Saknas
Har med förbättringsåtgärder som kopplas till sig själv som person.
Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen.
Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen och som leder till ett ännu bättre resultat.
Bilder
Saknas
Har någon bild från undersökningen
Har bilder med som visar genomförandet eller resultatet.
Har bilder med som visar genomförandet och resultatet.

Hi Re Sv Sh Bi Tk Sl Ke
Lab.rapport - vattnets olika former del 2

Saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubriker
Saknas
Har med några av rubriker enligt mallen.
Har rubriker enligt mallen.
Har fetmarkerad rubriker enligt mallen.
Genomförande
Saknas
Har genomförande med i löpande text.
Har ett genomförande i punktform som är relativt lätta att följa.
Tydligt genomförande i punktform som är lätt att följa.
Jämförelse
Saknas
Jämför sina resultat men resonerar inte kring varför likheter eller skillnader finns.
Jämför sina resultat och försöker resonerar kring varför skillnader eller likheter uppstår.
Jämför sina resultat och resonerar kring varför skillnader eller likheter uppstår.
Förbättringsåtgärder
Saknas
Har med förbättringsåtgärder som kopplas till sig själv som person.
Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen.
Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen och som leder till ett ännu bättre resultat.
Slutsats i labbrapport
Saknas
Försöker förklara vad som hänt och använder något begrepp kopplade till området.
Förklarar relativt tydligt vad som hänt och använder sig av några begrepp kopplade till området.
Förklarar tydligt vad som hänt och använder sig av begrepp kopplade till området.
Bilder
Saknas
Har någon bild från undersökningen
Har bilder med som visar genomförandet eller resultatet.
Har bilder med som visar genomförandet och resultatet.

Hi Re Sv Sh Bi Tk Sl Ke
Europa - Geografi, Historia, Samhällskunskap, Religion

Material saknas
Börjar
Förtydligar
Utvecklar
Utvidgar
Ny nivå
I vilken uträckning du kan för resonemang om hur minskad fattigdom i världen kan leda till bättre levnadsvillkor.
Underlag saknas eller att resonemanget saknar relevanta förslag på hur minskad fattidom kan förbättra levnadsvillkor.
Du kan ge minst ett förslag på hur minskad fattidom kan leda till att fler lär sig läsa och skriva.
Du kan ge fler exempel på hur minskad fattigdom kan leda till att fler lär sig läsa och skriva.
Du kan ge fler exempel på hur minskad fattigdom kan leda till att fler lär sig läsa och skriva. I dina resonemang använder du dig av några sambandsord.
Du kan ge fler exempel på hur minskad fattigdom kan leda till att fler lär sig läsa och skriva. I dina resonemang använder du dig av fler sambandsord som förtydligar orsak och konsekvens.
I vilken utsträckning du kan föra resonemang om orsaker till att läskunnigheten är lägre bland flickor i jämförelse med pojkar.
Underlag saknas eller att dina resonemang saknar relevanta orsaker till att läskunnigheten är lägra bland flickor i jämförelse med pojkar.
Du kan ge minst förklaring till varför läskunnigheten är lägre bland flickor i jämförelse med pojkar.
Du beskriver fler förklaringingar till varför läskunnigheten är lägra bland flickor i jämförelse med pojkar.
Du beskriver fler förklaringingar till varför läskunnigheten är lägra bland flickor i jämförelse med pojkar. I dina resonemang använder du dig av några sambandsord.
Du beskriver fler förklaringingar till varför läskunnigheten är lägra bland flickor i jämförelse med pojkar. I dina resonemang använder du dig av fler sambandsord som förtydligar orsak och konsekvens.

Vårt viktiga vatten

Material saknas
Börjar
Förtydligar
Utvecklar
Utvidgar
Ny nivå
Golfströmmen
I vilken utsräckning du använder dig av viktiga begrepp.
 • Ge  E 6
Underlag saknas eller att dina resonemang saknar viktiga begrepp.
Det framgår att golfströmmen är en havsström.
Det framgår att golfströmmen är en varm havsström i Atlanten.
Det framgår att golfströmmen är en varm havsström från Mexikanska golfen och förbi västra Europa.
Golfströmmen
Din förmåga att förklara och resonera till hur Golfströmmen påverkar Nordens klimat, natur eller människor.
Underlag saknas eller att dina resonemang saknar relevant förklaring.
Du beskriver en viktig förklaring.
Du beskriver en eller flera viktiga förklaringar i fler led.
Du beskriver en eller flera viktiga förklaringar i längre led.

Ny rubrik

Material saknas
Börjar
Förtydligar
Utvecklar
Utvidgar
Ny nivå

Hi Re Sv Sh Bi Tk Sl Ke
Lab.rapport - reaktionshastighet

Saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hypotes
Saknas
Har med en hypotes men motiverar den inte.
Har med en hypotes och försöker motivera den.
Har en hypotes som tydligt motiveras.
Jämförelse
Saknas
Jämför sina resultat mellan de olika undersökningarna, men resonerar inte kring varför likheter eller skillnader finns.
Jämför sina resultat mellan de olika undersökningarna och försöker resonera kring varför skillnader eller likheter uppstår.
Jämför sina resultat mellan de olika undersökningarna och resonerar kring varför skillnader eller likheter uppstår.
Förbättringsåtgärder
Saknas
Har med förbättringsåtgärder som kopplas till sig själv som person.
Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen.
Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen och som leder till ett ännu bättre resultat.
Dokumentation
Saknas
Dokumenterar resultaten i en enkel text och med bild.
Dokumenterar resultaten i en utvecklad text och med bild.
Dokumenterar resultaten i en välutvecklad text och med bild.

Hi Re Sv Sh Bi Tk Sl Ke
Källkritik - NO

Salknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Antal källor
Har inte angivit några källor
Använder 2 olika källor
Använder tre olika källor
Använder mer än 3 olika källor
Källkritik
Resonerar inte om källornas trovärdighet
Använder ett argument till varför källorna är trovärdiga (tex jämför källorna eller vem som skrivit källan)
Använder några argument till varför källorna är trovärdiga (tex jämför källorna och svarar på några av frågorna 'Vem, När, Varför, Hur, Kontakt?)
Använder flera argument till varför källorna är trovärdiga (jämför källorna och svarar på några av frågorna 'Vem, När, Varför, Hur, Kontakt?)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: