Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Jag till Vi på Basilikan

Skapad 2017-08-18 12:30 i Förskoleområde 13 Pysslingen
Förskola
I början av en termin behöver vi lära känna varandra och skapa ett tryggt klimat i gruppen. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att varje barn ska känna sig tryggt och trivas på förskolan.

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund.

För att få en välfungerande gruppdynamik använder vi oss av tankar kring FIRO modellen (Schultz) samt teorin utifrån Guvå "Från jag till vi". 

FIRO står för fundamental Interpersonal Relationship Orentation och utgår från att en grupp förväntas gå igenom flera olika faser innan alla individer finner trygghet och känner samhörighet. 

De olika faserna är: 

tillhörighetsfasen, idyllfasen, rollsökningsfasen, gemytfasen, samhörighetsfasen. 

Guvå (2006) presenterar ett arbetssätt där vi pedagoger utgår från varje barn både ur ett individ- och ett grupperspektiv. Hon lyfter fram vikten av aktiviteter som främjar grupptillhörighet (tänk teambuilding). Ledaren är viktig i samanhanget, det krävs ett tydligt ledarskap med en verksamhet som visar en tydlig struktur. I början är valmöjligheterna få men utökas efterhand. 

Mål

Målet är att alla barn på Basilikan ska känna sig trygga på förskolan. Att varje barn ska känna tillhörighet i gruppen och tillit till sin egen förmåga. 

Vi vill att barnen ska utveckla följande förmågor: Lyssna, reflektera, berätta, ställa frågor, argumentera, kommunicera, samtala om, leka, känna trygghet, självständighet, tillit till sin egen förmåga, känna delaktighet och fungera i grupp.

Målkriterier

Vi ser att vi är på väg mot målet när:

barnen visar förståelse för våra gemensamma rutiner

alla barn leker i olika gruppkonstellationer

barnen utvecklar egna lekar

barnen kommunicerar i mindre grupp och i större

barnen uttrycker sina tankar

när barnen hjälper varandra

Syfte

Huvudsyftet med trygghetsperioden är att skapa ett tryggt klimat där barnen utvecklar verksamheten tillsammans med oss. Målet är att barnen ska känna sig trygga, våga ta inflytande, göra sig hörda, ta egna beslut och veta att deras tankar och idéer är värdefulla och tar tillvara på i verksamheten.

Metod ( Pedagogernas förhållningssätt, hur utformar vi miljön för att utmana i förmågorna ?

För att nå målen skapar vi en tydlig struktur och organisation. Vi är tydliga med att presentera dagens aktiviteter och strukturen på dagen är ganska lik dag till dag. Rutinerna ska vara tydliga och lätta att delta i.

I alla situationer och i varje möte fokuserar vi på att skapa gemenskap och trygghet. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och lyfter fram det varje barn är bra på. 

Aktiviteterna som vi erbjuder barnen att delta i är gruppstärkande och med lagom utmaning. En nivå där varje barn kan lyckas och känna glädje. Aktiviteter som visar att alla barn är viktiga i gruppen. 

Miljön ska vara tydlig, materialet har bestämda platser och hålls inom sitt "område". Efterhand när allt material introducerats kan materialet flyttas och få utökade användningsområden. 

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: