Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och tryck åk 7

Skapad 2017-08-18 14:31 i Tiundaskolan Uppsala
Modeller för att beskriva värme och tryck - kopplingar till vardagslivet
Grundskola 9 Fysik
Vi människor klättrar i höga berg, dyker i haven och flyger i luften. Utan kunskaper om olika tryck skulle det inte vara möjligt. Men tryck skapas och fungerar på olika sätt beroende på om det handlar om fast material, vätska eller gas.

Innehåll

Ord/begrepp att kunna:

     Tryck

 • Begrepp; densitet, lyftkraft, vattentorn, atmosfär, lufttryck, temperatur, övertryck, vakuum, undertryck, värme, utvidgning, fryspunkt, kokpunkt, absoluta nollpunkten, 
 • Enheter: kraft (N), tryck (N/m2  eller Pa)

     Värme

 • Begrepp: ledning, strömning, värme strålning, värmeledningsförmåga, värmeisolering
 • Enheter: grader Celsius (°C), Kelvinskalan (K)

Arbetsformer:

 • Genomgångar i klassrummet
 • Laborationer
 • Arbetsuppgifter
 • Se på film

     Material:

 • Fysikboken sid. 120 - 126, 129 - 132, 136 - 146 
 • ISBN inläsningstjänst
  • Spektrum light (lättläst) ISBN: 9121219680 kap. 7
  • Grundbok ISBN: 9121219676 kap.7
 • Anteckningar från lektion (PPT, egna anteckningar eller foto från tavlan)

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Ha kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom ellära (se "Inför provet")
 • Kunna utföra, beskriva och tolka olika experiment och kunna redogöra för resultaten skriftligt i rapporter

Inför provet ska du kunna:

     Tryck

 • Veta vad som menas med massa, tyngd och densitet och veta i vilka enheter dessa storheter mäts i
 • Veta vad tryck är och kunna beräkna trycket ett föremål utövar på underlaget
 • Kunna ge exempel på när det är bra att öka/minska trycket och vad man kan göra för att åstadkomma detta
 • Vad skillnader i tryck beroende på djup beror på
 • Veta vad densitet är
 • Kunna ge exempel på föremål som flyter/sjunker och förklara varför
 • Veta vad som menas med lyftkraft/ Arkimedes princip och kunna göra enkla beräkningar där lyftkraften beräknas
 • I vilken enhet lufttryck mäts i och hur stort normalt lufttryck är
 • Hur lufttrycket ändras beroende på höjd
 • Vad som menas med undertryck, övertryck och komprimering av gaser

     Värme

 • Veta vad värme är 
 • Kunna ge exempel på när man måste/kan ta hänsyn till att olika ämnen utvidgas när det värms
 • Veta vad som menas med ”absoluta nollpunkten”
 • Veta hur vatten påverkas av temperatur och betydelsen för växt- och djurliv
 • Kunna förklara hur värme kan överföras (strålning, ledning och strömning) och kunna ge exempel på när detta sker
 • Kunna ge exempel på bra/dåliga värmeledare
 • Kunna ge exempel på hur man kan undvika värmeförluster

Bedömning baseras på exempelvis:

 • Hur väl du genomför praktiskt arbete under laboration 
 • Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet
 • Hur väl du uppnår målen genom observationer (lab), uppgifter och prov

Tidsplan:

Ämnesområdet pågår under veckorna 4 t.o.m. 7 (22/1 - 16/2) 

Provdatum: 1 mars

 

 

Uppgifter

 • Prov Tryck och värme

 • Laborationsrapport: Hur fungerar en termometer?

 • Laborationsrapport: Hur värme sprids

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapsmatris för fysik

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
2
genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
3
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: