Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder, värme

Skapad 2017-08-18 15:32 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Fysik
Varje dag talar människor om vädret. Men vet du att värme, vindar och nederbörd beror på att solen värmer upp jordklotet ojämnt? Solen kan ju bara värma en sida av jorden i taget. Det skapar väder. Meteorologer mäter hur vädret är idag och gör prognoser om hur vädret ska bli imorgon och övermorgon.

Innehåll

Värme och meteorologi
Under detta avsnitt kommer vi att arbeta med hur värme påverkar olika materiel och hur olika väder uppkommer på vår jord.

Eleven skall efter avslutat avsnitt:

Kunna förklara hur en termometer fungerar utifrån sina kunskaper om värmespridning.

Känna till att det finns flera olika temperaturskalor.

Känna till 3 olika sätt som värme kan sprida sig på (ledning, strömning och strålning) och kunna ge exempel på då värme sprids på respektive sätt.

Känna till att vissa ämnen är bra värmeledare medans andra är mindre bra värmeledare.

Känna till att ämnen finns i tre faser.


För att nå kursplanens mål kommer vi att läsa kapitel 3, om värme, och jobba med studieuppgifter som finns i boken. Vi ska även se filmer, arbeta laborativt och anteckna. Områdena avslutats med ett skriftligt prov.

Syfte och kursplanens mål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Värme och meteorologi

F
E
C
A
Fysikaliska modeller, olika faser
Du visar inte att du vet vilka olika faser som finns och hur de beskrivs
Du använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på de olika faserna
Du använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring de olika faserna
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring de olika faserna
Fysikaliska sammanhang, begrepp
Du visar inte att du har tillräckliga kunskaper om energi och materia
Eleven har grundläggandekunskaper om energi, materia
Eleven har goda kunskaper om energi, materia
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia
Resultat, rimlighet & förbättring
Du visar inte tillräckligt med resonemang för resultatens rimlighet.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutveckladeresonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkälloroch ger förslag på hur undersökningarna kan förbättrasoch visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka
Ny aspekt
Dokumentera undersökningar
Du har inte lämnat in dokumentationer.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram och skriftliga rapporter
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram och skriftliga rapporter
Eleven gör väl utvecklade dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram och skriftliga rapporter

Ny rubrik

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: