👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht17 - pp - Stark som...spagetti?

Skapad 2017-08-18 16:58 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik
Att bygga hållbart och starkt är inga konstigheter men kan man göra det av spagetti? Vi kommer att läsa om olika sorters broar och konstruktionsmaterial och hur brokonstruktioner har förändrats över tid. I samband med det kommer ni att få arbeta med arbetsprocessen inom teknik och hur man dokumenterar denna.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din 

procedurförmåga

 • konstruera en modell av en bro
 • söka information om en bro 

begreppsliga förmåga

 • använda tekniska ord och begrepp
 • visa med hjälp av dokumentation hur bron ska konstrueras

kommunikativa förmåga

 • sammanställa information om en bro

analysförmåga

 • känna igen och analysera olika slags broar 
 • resonera hur brobyggen har förändrats från förr till nu
 • resonera kring vilken betydelse broar har för människa, samhälle och miljö
 • utvärdera arbetet med brokonstruktionen

metakognitiva förmåga

 • pröva och ompröva olika idéer vid brokonstruktionen 

 

Arbetsområdet

Vi kommer att titta på hur olika brotyper är uppbyggda och vad som gör dem hållfasta samt repetera vanliga material som används i hållfasta och stabila konstruktioner. Vi kommer också att titta på hur brokonstruktioner har förändrats över tid och hur en bro kan påverka människa, samhälle och miljö. 

I det här projektet kommer vi också att arbeta med arbetsprocessen i teknik där du får planera en konstruktion, göra en skiss och sedan även en modell för att till slut testa om den håller. Du ska även utvärdera ditt arbete.

 

Centrala begrepp 

hållfasthet, konstruktion, stabil, instabil, materialform, fackverk, balk, pelare, balkbro, fackverksbro, valbro, bågbro, hängbro, snedkabelbro, valv, stödyta, tyngdpunkt, spann

 

Arbetssätt

Under detta projekt kommer du

 • ha gemensamma genomgångar,
 • läsa och diskutera innehållet i faktatexter,
 • arbeta med arbetsprocessen i ämnet teknik, göra skisser och modeller,
 • söka information om broar och material,
 • jämföra olika brokonstruktioner,
 • bygga en modell av en bro och
 • utvärdera din arbetsinsats efter avslutat arbete.

 

Detta kommer att bedömas...

din förmåga att

 • beskriva olika typer av broar, hur de är uppbyggda och vilket material som används samt vad de olika brotyperna har gemensamt (se samband mellan dem),
 • resonera hur brobyggen har förändrats från förr till nu och hur ett brobygge kan påverka människa, samhälle och miljö,
 • bygga en bromodell,
 • visa med hjälp av skisser eller texter hur du ska arbeta, visar hur du har tänkt och
 • i dina beskrivningar/dokumentationer och resonemang använda teknikområdets begrepp.

 

Bedömning kommer att ske i omgångar:

Skriftlig examination torsdag v. 48

Du ska jämföra olika brotyper, hur de är uppbyggda (vad som gör dem hållbara) och vilket material som har använts. Du ska kunna se samband mellan olika broar (vad de har gemensamt) t.ex. typ av bro, materialform, byggnadsmaterial m.m. och resonera kring hur brobyggen har förändrats från förr till nu. Du ska också kunna berätta vilka för- och nackdelar det finns med Öresundsbron.

Brokonstruktion torsdag v. 49

Du ska konstruera en modell av en bro. Materialet består av spagetti och smältlim. Bron ska ha ett spann på 40 cm. Sidospannen ska vila på var sitt bord i klassrummet. Vi testar konstruktionen som ska hålla för 2 kilos tyngd.

I samband med brobygget ska du skriva en utvärdering av din arbetsinsats. Utvärderingen, din skiss och den förklarande texten är underlaget för din dokumentation. 

Inlämnad dokumentation tisdag v. 50

Senast tisdag v. 50 ska du lämna in din dokumentation kring arbetet med brokonstruktionen. Dokumentationen består av din skiss med förklaringar samt utvärderingen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Ht17 - pp - Stark som...spagetti?

Skriftlig examination torsdag v. 48

--------->
--------->
--------->
--------->
Se samband
Beskriva olika typer av broar, hur de är uppbyggda och vilket material som används samt vad de olika brotyperna har gemensamt (se samband mellan dem).
 • Tk  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan beskriva olika typer av broar, deras uppbyggnad och de material som används.
Jag kan med några få detaljer beskriva och ge exempel på några broar, deras uppbyggnad och de material som används.
Jag kan med flera detaljer beskriva och se samband mellan några broar (vad de har gemensamt), deras uppbyggnad och de material som används.
Jag kan på ett noggrant och detaljerat sätt beskriva och se samband mellan några broar (vad de har gemensamt), deras uppbyggnad och de material som används.
Resonera
Resonera hur brobyggen har förändrats från förr till nu och hur ett brobygge kan påverka människa, samhälle och miljö.
 • Tk  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan resonera om hur brobyggen har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människa, samhälle och miljö.
Jag kan med några få detaljer beskriva hur broar har förändrats över tid.
Jag kan med flera detaljer förklara hur broar har förändrats över tid.
Jag kan på ett noggrant och detaljerat sätt förklara hur broar har förändrats över tid.
Jag kan också resonera om hur Öresundsbrons byggande har påverkat människor, samhälle och miljö. När jag resonerar kan jag beskriva några för- och nackdelar.
Jag kan också resonera om hur Öresundsbrons byggande har påverkat människor, samhälle och miljö. När jag resonerar kan jag förklara några för- och nackdelar.
Jag kan också resonera om hur Öresundsbrons byggande har påverkat människor, samhälle och miljö. När jag resonerar kan jag förklara flera för- och nackdelar.

Brokonstruktion torsdag v. 49

--------->
--------->
--------->
--------->
Genomföra arbeten
Bygga modell av en bro.
 • Tk  A 6
 • Tk  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan göra enkla fysiska modeller.
Jag kan göra en enkel modell av en bro. Min modell ser i stort sett ut som en bro men jag har byggt lite fel vilket gör den ostabil. Min bro fungerar inte riktigt som jag har tänkt.
Jag kan göra en utvecklad modell av en bro. Konstruktionen är hållfast och stabil men några delar av modellen fungerade inte som tänkt. Pelarna kan t.ex. behöva justeras.
Jag kan göra en välutvecklad modell av en bro. Konstruktionen är hållfast och stabil t.ex. genom att pelarna är placerade på rätt avstånd från varandra eller att jag har använt mig av fackverkstekniken på rätt sätt.
Formulera och välja alternativ
Lösa problem under byggprocessen.
 • Tk  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan komma på förslag på arbetssätt för att gå vidare med mitt teknikarbete.
Under byggandet av modellen kan det hända att jag behöver hjälp. Tillsammans med en vuxen kommer jag på förslag på arbetssätt för att gå vidare med mitt teknikarbete.
Under byggandet av modellen kan det hända att jag behöver hjälp. Då kan jag ge förslag på arbetssätt för att gå vidare med mitt teknikarbete. Mina förslag kan behöva bearbetas tillsammans med en vuxen.
Om jag behöver hjälp under byggandet av modellen kan jag själv komma på arbetssätt som fungerar.

Inlämnad dokumentation tisdag v. 50

--------->
--------->
--------->
--------->
Dokumentera
Visa med hjälp av skisser eller texter hur du ska arbeta. Du visar hur du har tänkt.
 • Tk  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan göra en enkel skiss som kan användas till att göra en modell.
Jag kan göra en enkel skiss. Min skiss visar till viss del hur modellen ska se ut eller används men det kan saknas viktiga detaljer. Man kan använda min skiss för att göra delar av en modell.
Jag kan göra en utvecklad skiss. Min skiss behöver kompletteras något för att tydligt visa hur modellen ska se ut eller används. Man kan använda min skiss för att göra en modell.
Jag kan göra en välutvecklad skiss. Min skiss visar tydligt med hjälp av t.ex. olika vyer och mått hur modellen ska se ut eller används. Man kan använda min skiss för att göra en modell.