Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 17 - PP - Vatten och miljö

Skapad 2017-08-18 17:00 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Hem- och konsumentkunskap Geografi Kemi
Hur många gånger kan du dela en brödbit? Hur många gånger kan du dela en brödsmula? Går det att fortsätta dela en brödsmula? Kemi handlar om väldigt många små delar, så små att man inte kan se dem. Men tillsammans kan de bygga allt omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika saker. En av de är vatten! Stämmer det verkligen att vi dricker samma vatten som dinosaurierna? Hur mycket vatten har vi egentligen på jorden och hur använder vi den. Kan vi slänga vad vi vill i naturen utan att bry oss? Det och mycket mer kommer vi att ta reda på i det här projektet som kommer att handla om vatten och miljö!

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...                                

utveckla din 

procedurförmåga

 • söka och använda information om vattenförbrukning

begreppsliga förmåga

 • förstå och använda begrepp inom kemi och geografi

kommunikativa förmåga

 • resonera och redogöra för frågor som rör hållbar utveckling och naturresurser

analysförmåga

 • beskriva och förklara hur saker hänger ihop samhället och naturen med hjälp av kemins begrepp, modeller och teorier 
 • beskriva orsaker till människans påverkan på naturen och vilka konsekvenser det får

 

utveckla dina kunskaper om 

 • namngeografi om olika vattendrag i världen
 • ämnens uppbyggnad och egenskaper
 • olika typer av miljömärkning

Arbetsområdet

Du kommer att få veta mer om vad kemi är och vilken kemi vi möter i vardagen. Du kommer att få lära dig om atomer, grundämnen och ämnens olika egenskaper. I samband med det kommer du att få lära dig extra mycket om en speciell kemisk förening - vatten. Du ska få lära dig om hur vi använder vattnet på vår jord och vad kända hav, floder och sjöar heter. Du kommer också få lära dig om hur vi renar vårt vatten och vad som händer med vårt avfall och hur vi kan ta hand om det för att minska påverkan på miljön. 

 

Centrala begrepp 
materia, atomer, molekyler, grundämne, kemiska föreningar, fast, flytande, gasform, förångas, avdunsta, kondensera, smälta, stelna, kemisk reaktion, avfall, sortera, förbränna, återvinna, kompostera, utsläpp, övergödning, försurning, vattenrening, reningsverk, vattenverk, virtuellt vatten, naturresurs, hållbar utveckling, källsortera, återanvända, konstbevattning, transport, närodlat, ekologiskt

 

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom att...

 • se på film och bearbeta innehållet
 • läsa och bearbeta faktatexter både själva och tillsammans 
 • träna begrepp med t.ex. begreppskort
 • arbeta med övningsblad och kartböcker
 • delta i lärarledda genomgångar 
 • träna på att läsa av tabeller, diagram och tematiska kartor

 

 

Detta kommer att bedömas...

Tisdag vecka 37 ska du i ett skriftligt kartprov visa 

dina kunskaper om:

 • vattendrag i världen

 

Torsdag vecka 37 ska du i en skriftlig examination visa 

dina kunskaper om:

 • materiens uppbyggnad och andra kemiska sammanhang

 

Tisdag vecka 39 ska du i en skriftlig examination visa

din förmåga att:

 • resonera om kemikalier och andra produkter och relatera det till frågor om hållbar utveckling
 • använda olika geografiska verktyg som t ex kartor och diagram
 • resonera om hållbar utveckling och ger då förslag på hur man kan leva i vardagen
 • resonera om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och miljöpåverkan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6

Matriser

Hkk Ke Ge
Ht 17 - PP - Vatten och miljö

Geografi

-------->
-------->
-------->
-------->
BESKRIVER
 • Ge  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har kunskaper om var olika vattendrag i världen finns.
Jag har kunskaper om var olika vattendrag i världen finns. Jag har minst 10 rätt av 20 möjliga.
Jag har goda kunskaper om var olika vattendrag i världen finns. Jag har minst 14 rätt av 20 möjliga.
Jag har mycket goda kunskaper om var olika vattendrag i världen finns. Jag har minst 17 rätt av 20 möjliga.
UNDERSÖKER OCH ANVÄNDER
 • Ge  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan använda kartor och diagram för att svara på frågor om vattenanvändning i världen.
Jag kan använda kartor och diagram för att svara på minst 7 frågor om vattenanvändning i världen.
Jag kan använda kartor och diagram för att svara på minst 9 frågor om vattenanvändning i världen.
Jag kan använda kartor och diagram för att svara på 11 frågor om vattenanvändning i världen.

Kemi

-------->
-------->
-------->
-------->
KUNSKAPER I KEMI
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet, fasövergångar, partiklars rörelser och vattnets kretslopp.
Jag har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet, fasövergångar, partiklars rörelser och vattnets kretslopp. Jag visar det genom att göra enkla beskrivningar och använda något begrepp i olika uppgifter.
Jag har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet, fasövergångar, partiklars rörelser och vattnets kretslopp. Jag visar det genom att förklara och använda flera begrepp i olika uppgifter.
Jag har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet, fasövergångar, partiklars rörelser och vattnets kretslopp. Jag visar det genom att förklara och utveckla mina svar med hjälp av flera begrepp i många olika uppgifter.

Geografi, Kemi och Hemkunskap

-------->
-------->
-------->
-------->
RESONERAR
 • Hkk  A 6
 • Ke  A 6
 • Ge  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan resonera om hållbar utveckling.
Jag kan resonera om hållbar utveckling. Jag visar det genom att ge exempel och jag har med minst ett enkelt orsakssamband i mitt resonemang. Ex: Det är dåligt att transportera med flygplan för de förstör miljön.
Jag kan resonera om hållbar utveckling. Jag visar det genom att ge exempel och jag har med minst ett tydligt orsakssamband i mitt resonemang. Ex: Det är dåligt att transportera med flygplan för de släpper ut farliga avgaser som påverkar miljön. Det leder till klimatförändringar.
Jag kan resonera om hållbar utveckling. Jag visar det genom att ge exempel och jag har med flera tydliga orsakssamband i mitt resonemang. Ex 1: Det är dåligt att transportera med flygplan för de släpper ut farliga avgaser som påverkar miljön. Det leder till klimatförändringar. Ex 2: Det är dumt att slänga plast i haven för att många fiskar/djur får i sig den och till slut kan den även hamna i oss.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: