👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 2 HT

Skapad 2017-08-18 19:37 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr 11, kap 1)

Du ska inom detta ämne utveckla dina förmågor att läsa, skriva, tala och lyssna för att kommunicera. 

Bedömning - vad och hur

Du ska utveckla din förmåga att...

Läsa

*läsa texter på din nivå med flyt och använda olika strategier om du stöter på ord som är svåra.

*återberätta en text du har läst så att andra förstår vad den handlade om.

*reflektera/tänka kring det du har läst och kan jämföra det med hur du själv har det eller varit med om.

 

Du ska utveckla din förmåga att...

Skriva

*använda stor bokstav, punkt, frågetecken på rätt ställen.

*stava rätt till vanliga ord t ex och, också, kom, och, kommer.

*skriva berättande texter med inledning, handling och avslut.

*söka information och skriva en enkel faktatext utifrån stödord samt att du får med det viktiga i din text och du använder ord och begrepp som är speciella för ämnet.

*bearbeta dina texter genom förslag från kamrater eller lärare.

*läsa en kamrats text och komma med förslag som förbättrar texten.

 

Du ska utveckla din förmåga att...

Tala

*berätta om händelser du varit med om så att andra förstår. 

*delta i samtal kring frågor/uppgifter som du får.

*komma med synpunkter och ställa frågor.

*lyssna när dina kamrater pratar.

*du ser till att alla i gruppen får prata.

*förstå och följa instruktioner. 

*ge andra instruktioner om hur de ska göra en viss sak/uppgift.

 

Detta kommer jag att bedöma genom att följa ditt dagliga arbete när du läser, skriver, talar och lyssnar. Jag kommer följa din progression och ge dig nya utmaningar utifrån vad du behöver.

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans har vi kommit fram till att vi bland annat ska använda följande arbetssätt för att utveckla dina förmågor i ämnet svenska...

- läsa: enskilt, kamratläsning och högläsning i olika former.

- samtal kring texter i helklass och mindre grupper.

- skriva olika sorters texter såväl förhand som på iPad.

- spela olika spel och använda olika appar för att träna stavning och grammatik.

- göra kamratbedömningar och förbättra texterna efter olika bedömningar.

- redovisa texter för varandra i helklass och mindre grupp.

- samtala kring olika ämnen och tex "en ska bort".

- följa instruktioner.

- lyssna till kamrater och lärare.

- se filmer som är kopplade till arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3