Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kojan och Kottens planering ht-17

Skapad 2017-08-18 20:37 i Gemensamt förskolan Kristinehamn
Förskola
I vår verksamhetsplan för hösten 2017 har vi valt ut tre mål ur läroplanen som vi kommer att arbeta lite extra med: *Förskolan skall sträva efter att varje barn.. - utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och att leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. -utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. -utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?
Att barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga, kunna visa empati, visa känslor, respekt inför varandra och en vilja att hjälpa sina kompisar.
Vi vill väcka barns nyfikenhet och lust att lära.
Att barnen ska bli trygga, nyfikna och trivas på förskolan. De ska känna att de kan påverka sin vardag på förskolan och att deras tankar och åsikter är viktiga, även hos de barn som inte har ett utvecklat talspråk.

  

Hur ska det märkas på barnen?
Att de är trygga i gruppen och har en bra självkänsla.
Att de får en förståelse för sig själva och hur andra känner.
Att de ska förstå att alla är lika viktiga och lika mycket värda.
Att de lyssnar på varandra och hjälper varandra.
Att de visar empati till varandra, t.ex. tröstar kompisen.
Att de lärt sig lekreglerna turtagning, ömsesidighet och samspel.
Att de visar hänsyn till varandra samt vågar säga ifrån.
Att kunna säga "stopp" och lyssna på kompisars "stopp"
Att de är nyfikna, frågar och vill veta mera.
Att de med kroppsspråk, det talade språket eller genom t.ex. reflektioner och barndokumentationer uttrycker vad de vill och på så sett är med och påverkar verksamheten.


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?
Att barnen respekterar varandras olikheter och förmågor.
Att de lyssnar, är hänsynsfulla och lyhörda på varandras önskemål
Att de blir socialt kompetenta och bra framtida medborgare
Att de är öppna och tycker det är spännande, roligt att vara med och delta i olika aktiviteter.
Att de får en lust att lära för livet.
Att alla ska våga tro på sig själva och vågar säga det de vill och känner.
Att de kan och vågar säga stopp och nej om man inte vill eller något inte känns bra.

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?
Att förskolan är en trygg och lärorik miljö, det ska kännas bra att komma till förskolan där man har vänner och själv är en bra kompis.
Vi hoppas kunna se en grupp där alla känner sig sedda, viktiga. Där barn och vuxna lyssnar på varandra, tar hänsyn och hjälper varandra.
Att verksamheten utgår från barnen, där barnen har ett stort inflytande.
Trygga barn kan lätt ställa nyfikna frågor och komma med olika hypoteser och frågeställningar som för dem framåt i utvecklingen.

 
...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Våra lärmiljöer är ständigt under förändring beroende på barngruppens intressen och behov och de förändras när vi ser att barnen behöver nya utmaningar.
Vi erbjuder många samarbetsövningar, uppmuntrar goda handlingar, tar till vara på barnens vilja att lära mera och bygger vidare på deras intressen.
Vi ser utemiljön på gården, i skogen och i närmiljön också som viktiga lärmiljöer.


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

Barnens variation av erfarenheter, intressen och kunskaper använder vi för att inspirera och lära av varandra.
Många är nyfikna att lära genom sina frågor och funderingar. De visar en stor vilja att lära.

 
Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?
Pedagogernas variation av erfarenheter, intressen och kunskaper använder vi för att inspirera och lära av varandra.
Vi är flexibla och har barnens intressen och behov som utgångspunkt.
Bra samarbete mellan kollegor.

Stor vilja att utveckla verksamheten och lära tillsammans med barnen. Medforskare!
Kompetensutbildningar finns t.ex. inom specialpedagogik, matematik, språk, pedagogisk dokumentation, ICDP.


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?
Dessa mål finns alltid med i vårt arbete men kommer ligga som fokusområde under hösten- 17.

 
Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 Vi delar ofta barngruppen i olika fasta strukturerade smågrupper och/ eller spontana intressebaserade grupper för att mer kunna utgå från barnens intressen och behov, samt att alla lättare ska kunna bli sedda och bli lyssnade på. Detta gäller både förmiddag och eftermiddag samt både inomhus och utomhus.


Vilket material?
Hela Tallunden kommer att fortsätta arbeta med Barbapappa som tema där de olika figurerna är kopplade till våra olika mål i läroplanen. (startade ht-16). Med Barbapappa som utgångspunkt ska alla barn få ta del av och uppleva de olika områdena i vår läroplan genom figurernas karaktärer t.ex.
Barbalala; Musik, dans, sång
Barbabok; Läsintresse, böcker, sagor, bokstäver
Barbafin; Självkänsla, jaget, avslappning, massage, välbefinnande
Barbaskön; Skapande
Barbazoo; Miljö, djur, natur
Barbaflink; Teknik, experiment, vetenskap
Barbastark; Kroppsuppfattning, hälsa, sport

 
Till vilken kostnad?


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?
Under hela dagen arbetar vi hela tiden aktivt med hur vi ska vara mot varandra och hjälpa varandra.
Vi finns nära barnen för att tillsammans kunna vara nyfikna och upptäcka saker, då barnen ständigt befinner sig i lärprocesser.
De mindre grupperna ger större möjlighet att alla ska få kunna komma till tals, få sin röst hörd, bli synliggjorda. Vi pedagoger är flexibla och anpassar och organiserar oss efter barngruppens behov.
Barngruppens intressen och behov samt våra mål i läroplanen styr vad verksamheten ska innehålla. Under höstterminens första veckor observerarar och dokumenteras det vart barnen riktar sitt fokus och det kommer användas som utgångspunkt.

 Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?
Vi är medforskare och lär tillsammans.
Pedagogiska dokumentation för att se processen, vart är vi på väg.?
Barnreflektioner för att upptäcka och förstå sin egen utveckling och lärande. Viktigt att kunna sätta ord på sina tankar,hypoteser och dela med sig av dem. På så sätt lär vi av varandra och ser att det kan finnas olika sätt att tänka och olika lösningar.


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

En kritisk aspekt för barnen är deras egna behov/intressen kontra gruppens behov och intressen.
Detta fungerar bättre i små arbetsgrupper.

 Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?
Vi ger alla barn samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen, utan begränsningar utifrån könsroller. Vi är observanta på vårt eget förhållningssätt och materialval och försöker utmana de barn som ofta söker sig till samma lekmaterial varje dag.

 
I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?
Läroplansmålen genomsyrar vårt uppdrag under hela dagen. Vi kan göra det extra tydligt genom t.ex. dokumentation.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Veckoreflektioner varje vecka av pedagogerna.
Dokumenationer för att se vart vi befinner oss i lärprocessen.
Barndokumnationer.
Barnreflektioner med hjälp av t.ex. nyckelpigan
Systematiskt kvalitetsarbete var 10:e vecka

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?
Vi sätter upp dokumentation på väggen som synliggör vad vi håller på med, dialog i hallen, månadsbrev, Unikum (blogg/lärlogg), utvecklingssamtal, föräldramöte.
Genom att vårdnadshavarna får ta del av vår planering och vad vi gör på förskolan på Unikum gör vi dem mer delaktiga.
Vi är lyhörda på deras frågor och åsikter och uppmuntrar dem att titta på Unikum hemma tillsammans med sina barn.


Vad vill vi att de ska märka på barnen?
Att de sociala kompetenserna, lust och nyfikenhet att lära, att kunna uttrycka sina tankar och åsikter även gör avtryck i deras vardag hemma.
Vi vill att barnen visar glädje, berättar hemma vad vi har gjort eller ska göra på förskolan.


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

Genom att vårdnadshavarna är goda förebilder och medforskare i barnens upptäckarlust samt tar barnens tankar och åsikter på allvar.

...

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: