Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering. Modersmål, Arabiska 2017/2018

Skapad 2017-08-18 22:20 i Modersmålsskolan Helsingborg
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Undervisningen i ämnet arabiska ska syfta till att eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa texter, enskilt och tillsammans med andra.

Innehåll

Konkretisering av målen utifrån kunskapskraven i kursplanen

Skolan skall i sin undervisning i Arabiska sträva efter att eleven

• Ska kunna kombinera dina meningar och texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap

• Ska berätta och beskriva olika saker så att innehållet tydligt framgår till mottagaren 

Inom ämnet arabiska ska eleven få möjlighet att utveckla:

 • Kunskap om hur vi använder våra vanligaste skiljetecken.
 • Kunskap om hur en saga är uppbyggd så de kan skriva med en tydlig röd tråd.
 • Förtydliga sina berättelser med bilder.
 •  Skrivandet med tydlig handstil samt använda dator/iPad i skrivande.
 • Sin förmåga att lyssna samt återberätta.
 •  Sin förmåga att berätta egna erfarenheter samt redovisa ett arbete.
 •  Förmågan att använda sitt skrivande för att komma ihåg.
 •  Förståelse för skillnaden mellan talspråk och skrivspråk.

Arbetssätt / undervisning:

 • I undervisningen i arabiska så arbetar vi för att eleven ska kunna använda det arabiska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
 •  Vi arbetar för och uppmuntrar eleven till att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
 • Vi kommer att jobba aktivt med läsförståelse och på så sätt stimulera eleverna till att förutspå, våga ställa frågor, dra egna slutsatser av svaren, komma med följdfrågor, summera det viktigaste ur en text, kunna se inre bilder under läsning.
 •  Vi kommer jobba både individuellt men oftast i par med läsning.
 • I tillhörande arbetsbok så tränar eleverna på att utifrån sin läsning utveckla sitt skrivande.
 • Till texterna finns läsförståelse- och skrivuppgifter där barnen tränar på att själva skriva de typer av texter de mött i läseboken.
 • Här i övas även alfabetet, stavning, ordbildning meningsbyggnad m.m
 • Flödesskrivandet kommer att stimuleras genom ett regelbundet skrivande av berättelseböcker där de skriver egna sagor och ritar bilder till. Dessa kommer inte rättas mer än de själva önskar utan målet är att stimulera fantasi och flödesskriv.
 • Övningar med hjälp av iPads kommer succesivt användas för ett språkstimulerande arbete med lustfyllda övningar.
 • Dagen avslutas alltid med en stunds reflektion då eleven använder sin loggbok. Här tydliggörs skillnader mellan talspråk och skriftspråk. Denna aktivitet kan även med fördel individualiseras och utmanas utifrån var varje eleven befinner sig i sin skrivutveckling.
 • Vi har en lite större utvärdering som sker både muntligt och skriftligt i slutet av månaden.

Vi kommer bedöma HUR (på vilket sätt du)...

 

 • Elevens arbetsinsats bedöms både på det arbete som eleven genomför på egen hand och i samarbete med andra, fortlöpande under hela terminen.
 • De konkretiserade målen ligger som grund för bedömningen och en matris används för att tydliggöra uppnådda kunskaper.
  Elevens arbetsmaterial samt praktiska övningar ligger också som grund för bedömning.
 • Visst material har en extra tydlig målbild vilket tydliggör bedömningen.
 • Som dokumentation av elevens utveckling används
  Skolverkets material ” Nya språket lyfter” som innehåller både elevens självbedömning samt bedömning av ansvarig pedagog.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: