👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT 2017

Skapad 2017-08-19 09:25 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Mål och bedömning för Matteborgen 6A.
Grundskola 6 Matematik
Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. Vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax i Matteborgen.

Innehåll

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar vi:

Kapitel 1 Decimaltal

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med med 10, 100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division

Kapitel 2 Procent och sannolikhet

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • räkna ut hur mycket en viss procent av någonting ät
 • räkna ut rabatten på en vara
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • förklara vad som menas med sannolikhet
 • räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Kapitel 3 Geometri

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2, m2.
 • förstå och använda begreppen bas och höjd
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa
 • benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper 
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt. 

Kapitel 4 Koordinatsystem och lägesmått 

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten, typvärde, median och medelvärde

Kapitel 5 Algebra

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex x eller y
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

Elevinflytande

Eleverna har kommit med idéer och förslag på hur de vill arbeta med matematik. Önskemålen var varierande och många och därför kommer även matematikundervisningen bli varierad. Flera elever önskade att göra matematiken rolig genom att använda digitala quiz, så som Socrative och Kahoot. De digitala quizen kommer därför bli ett lustfyllt inslag under vissa lektioner. 

Förutom digitala quiz önskade eleverna att få arbeta i boken, arbeta i grupp samt göra olika spel och lekar. Tillsammans kom vi fram till arbetssätten nedan.  

Arbetssätt

Vi kommer arbeta och lära oss matematik på olika sätt t.ex genom grupparbete, genomgångar, räkning i boken, diskussioner, laborativa material, spel och lekar. En vanlig lektion inleds vanligtvis med en genomgång med tillhörande diskussion följt av arbete i boken och avslutas med någon matematiklek eller Socrative. En lektion i veckan ägnar vi oss åt att arbeta med problemlösning i grupp. Då kommer vi jämföra och diskutera gruppernas olika lösningar. 

Varje vecka får du en matteläxa. Denna läxa handlar inte alltid om samma ska som vi för tillfället arbetar med i klassrummet. Detta gör att du håller igång hela din matematikhjärna med alla olika arbetsområden. Givetvis går vi tillsammans genom läxan för att se att alla har förstått och hänger med.

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom att arbeta med kapiteldiagnosen samt sammanfattande avlsutningsuppgifter. Här får du möjlighet att själv välja vilken nivå av uppgifter du vill visa, grundläggande, utmanande eller ännu mer utmanande uppgifter. Tänk på att redovisa din uträkningar tydligt, genom att skriv fakta, fråga, uträkning och svar. Rita gärna en bild eller visa hur du provar dig fram till en lösning.

Jag bedömer även din förmåga att arbeta med problemlösning, resonemang  och kommunikation under grupparbeten med problemlösning. Då lyssnar jag på ert samtal, hur ni kan förklara era tankesätt för varandra och hur ni kommer fram till era lösningar.

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:
- I elevernas räkne- och diagnoshäfte.  
- Med digitala redskap

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6