Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv åk 3 ht 17

Skapad 2017-08-19 09:50 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Grundskola F – 1 Svenska
Vi jobbar vidare med stor bokstav mellanrum och punkt. Jobbar även med handstilen för att få texterna läsliga. Att läsa mellan raderna Sokratiska samtal.Att reflektera på varandras texter. Eleverna ska läsa för sina faddrar och vi läser högläsning för eleverna . Vi skall även jobba i små grupper med boksamtal . Skriva loggbok.

Innehåll

Vi kommer att fokusera på stor bokstav och punkt men även välskrivning för att få läsliga texter. Vi har ett välskrivnings material som eleverna ska jobba med och i alla texter ska eleverna också byta texter och reflektera på varandras texter med hjälp av two stars and a wish.

Vi kommer att fortsätta läsa mellan raderna . Pedagogen läser högt för hela gruppen en kort text . Eleverna jobbar sedan med a och b spalt där de får svara på några frågor utifrån texten. I a spalten svarar de själva sedan byter de med en kompis och skriver deras tankar i b spalten och om eleven får en ny tanke genom detta så skrivs den ner i c spalten. Slutligen samlas alla i stora gruppen för att delge varandra.

Detta läsår skriver varje elev själva i skoltidningen där vi jobbar mot ett tydligt mål och mottagare.

Boksamtal där vi  jobbar med läsgrupper där eleverna läser högt för varandra och resonerar kring texten.

Sokratiska samtal är något vi ska jobba med utifrån bilder och texter och där får alla elever göra sin röst hörd.

Vi fortsätter att skriva loggbok om händelser i skolan och utanför skolan och tränar på att läsa upp dessa och berätta för gruppen.

Högläsning för alla elever ur böckerna katitzi där vi får möjlighet att lyfta livsnära frågor.

Uppgifter

 • Bokarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska 3-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Språkets konventioner
 • Sv  E 6
Kan skriva berättande texter med röd tråd samt i huvudsak tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan stava ord som är välbekanta för eleven och använder sig av stor bokstav och/eller enklare skiljetecken. Eleven försöker beskriva i sina texter, person-beskrivningar, miljöbeskrivningar.
Vara medveten om skrivregler gällande stavning gällande sje-ljud, tje-ljud och ng-ljud. Använda gemener och versaler korrekt i meningar. Använder sig av språkliga konventioner som inledning, mitt och slut i berättelser, talstreck. Vara medveten om att man indelar det skrivna i stycken. Ha tydlig röd tråd. Veta vad verb, substantiv och adjektiv är.
Kan skrivregler gällande stavning gällande sje-ljud, tje-ljud och ng-ljud. Använda gemener och versaler korrekt i meningar. Använder sig av språkliga konventioner som inledning, mitt och slut i berättelser, talstreck. Vara medveten om hur styckeindelning fungerar. Veta vad verb, substantiv och adjektiv är och hur man böjer dem.
Kan skrivregler gällande stavning, interpunktion, gemener och versaler. Använder sig av språkliga konventioner som inledning, mitt och slut i berättelser, berättarröst och talstreck, styckeindelning, röd tråd mm. Vara säker på lång och kort vokal.
Kommunicerande samspel
Kan förstå och följa muntliga instruktioner som ges i samband med en uppgift. Eleven har förmågan att vara en aktiv lyssnare och ställer rimliga motfrågor. Kan framföra sina egna åsikter och stå för dem. Kan framföra egna presentation så att det blir tydligt för mottagarna, (mindre grupp.)
Kan tala inför klassen och delta aktivt i samtal genom att prata och lyssna. Kan föra fram sina åsikter. Göra inlägg i det som det talas om. Kan hålla sig till ämnet. Kan skriva med en läslig handstil. Kan framföra egna presentationer så att det blir tydligt för mottagaren.
Kan tala inför en grupp och delta aktivt i samtal genom att prata och lyssna. Kan bygga vidare på vad andra säger och ställa relevanta frågor. Kan föra fram sina åsikter och stå för dem. Kan skriva med läslig handstil så att andra förstår. Kan presentera sina arbeten och idéer med hjälp av stödord på ett genomtänkt sätt.
Kan tala inför en grupp och delta aktivt i samtal genom att prata och lyssna. Kan bygga vidare på vad andra säger och dra slutsatser av det som sägs. Kan argumentera och stå för sina åsikter.Kan skriva med läslig handlstil så att andra förstår. Kan presentera sina arbeten och idéer på ett intresseväckande sätt.
Arbetsprocessen
Kan läsa ut meningar relativt obehindrat med hjälp av ortografisk helordsläsning och korrigerar sig själv vid behov. Kan använda sig av ljudningsstrategin vid behov och återger huvuddragen av händelseförloppet i texten. Kan planera sitt arbeten med valfri metod. Kan reflektera över vilka olika sätt man kan lära sig.
Kan läsa med god hastighet. Kan skriva obehindrat. Kan tala och förklara begripligt med hjälp av frågor. Kan lyssna och förstå i enklare sammanhang. Kan ta stort ansvar, med handledning, för att planera, genomföra och utvärdera ett eget arbete. Kan samarbeta med andra i språklig produktion. Kan reflektera över på vilka olika sätt man kan lära sig.
Kan läsa med god hastighet. Kan skriva obehindrat. Kan tala och förklara begripligt med hjälp av frågor. Kan lyssna och förstå i olika sammanhang. Kan ta stort ansvar, med viss handledning, för att planera, genomföra och utvärdera ett eget arbete. Kan samarbeta med andra i språklig produktion. Kan reflektera över sitt eget språkliga lärande och producerande.
Kan läsa med god hastighet. Kan skriva obehindrat. Kan tala och förklara begripligt. Kan lyssna och förstå i olika sammanhang. Kan ta ansvar för att planera, genomföra och utvärdera ett eget arbete. Kan samarbeta med andra i språklig produktion. Kan reflektera metakognitivt över sitt eget språkliga lärande och producerande
Hantera information
Kan söka och återge en enkel faktatext så att innehållet bli begripligt samt använda sig av ämnesspecifika ord och begrepp.
Förstår att inte alla källor är sanna. Kan sammanfatta och söka relevant information från givna källor och anpassa till mottagaren. Kan läsa enklare instruktioner.
Förstår att inte alla källor är sanna. Kan sammanfatta , användaoch söka relevant information från olika källor och anpassa till mottagaren. Kan läsa instruktioner.
Kan formulera frågor för att få fram information. Kan söka, analysera och värdera information. Kan läsa mellan raderna. Kan sammanfatta, sortera och redovisa relevant infomation och anpassa denna till mottagaren. Kan beskriva med adekvata begrepp. Kan avläsa i flera led.
Kreativt skapande
Kan använda sin fantasi för att skapa språkliga produkter och berätta kortare berättelser med början, mitt och slut. Kan kombinera ord, ljud och bild till en enklare kreativ helhet. Kan lyssna på en annans berättelse och ställa frågor på innehållet.
Kan använda sin fantasi för att skapa språkliga produkter och för att återge och berätta med röd tråd. På väg att berätta med inlevelse och att beskriva med känsla. Kan kombinera ord, ljud och bild till en enklare kreativ helhet. Kan börja läsa andras produkter och med handledning komma med relevanta frågor för att föra den andres arbete framåt.
Kan använda sin fantasi för att skapa språkliga produkter och för att återge och berätta med en röd tråd. Berättar med inlevelse och beskriver med känsla. Kan kombinera ord, ljud och bild till en kreativ helhet. Kan läsa andras produkter och komma med frågor för att föra den andres arbete framåt.
Kan använda sin fantasi och inlevelseförmåga för att skapa nya språkliga produkter och för att återge och berätta med en röd tråd. Berättar med inlevelse och beskriver med känsla. Kan kombinera ord, ljud och bild till en kreativ helhet. Kan analysera andras produkter och dessas kreativa värde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: