Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-08-19 17:03 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 5 Svenska Historia
Medeltiden i Sverige varade från ungefär år 1050 till år 1523. Hur såg det ut då? Vad vet vi om den här tiden? Hur kan vi veta det?

Innehåll

Syfte

Övergripande mål:
- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
- kan känna tillit till sin egen förmåga
- kan tänka kritiskt och formulera egna ståndpunkter
- kan använda datorn för att lära, skapa och kommunicera
- tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
- kritiskt granska information och källor som grund för kunskapande

Undervisningen i ämnet historia syftar till att eleverna skall:
- använda en historisk referensram som innefattar olika händelser och gestalter under medeltiden
- kunna använda historiska begrepp i rätt sammanhang
- reflektera över sin egen och andras användning av historia

Undervisningen i ämnet svenska syftar till att eleverna skall:
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Centralt innehåll

Under arbetets gång kommer vi att beröra följande delar av det centrala innehållet i år 4-6:
- Sveriges kulturmöten med Europa genom ökad handel, Hansan (hi)
- de nordiska staternas bildande (hi)
- kristendomens införande i Norden och kyrkans ställning under medeltiden (hi)
- vilka spår av medeltiden vi kan se idag, t.ex krönikor, bilder och andra föremål (hi)
- hur historiska personer och händelser från medeltiden framställs idag (hi)
- historiska begrepp såsom förändring, likheter och skillnader, kronologi, orska och  konsekvens (hi)
- tidslinjen (hi)

- lässtrategier för att förstå och tolka texter
- strategier för att skriva olika typer av texter
- använda datorn och skriva för hand
- språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler och skiljetecken
- strategier för att minnas och lära t.ex genom tankekartor och stödord
- muntliga presentationer
- informationssökning

Konkreta mål

Du skall kunna:

Sv - läsa och förstå olika faktatexter
      - göra en tankekarta och/eller använda stödord
      - skriva en faktatext med egna ord, med röd tråd och med  hjälp av våra vanligaste skrivregler
      - ta emot respons och redigera din text
      - söka information från olika källor
     

Hi  - kunna placera medeltiden på en tidslinje
     - kunna resonera kring olika företeelser med hjälp av historiska begrepp
     - känna till några medeltida händelser och gestalter
     - kunna ge exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar
     - resonera kring hur vi tolkar medeltiden idag (spel, film m.m)
     - granska olika källor kritiskt

Undervisning

Vi kommer att:

- läsa faktatexter
- lyssna på föreläsningar och delta i diskussioner

- arbeta med medeltidsboken
- titta på film
- producera egna texter
- redovisa muntligt
- arbeta praktiskt

Bedömning

Vi kommer att bedömma:

- din förmåga att läsa och förstå faktatexter
- skriva egna texter med hjälp av tankekartor eller stödord
- söka information
- hur du redovisar ett arbete muntligt

- din förmåga att resonera kring olika händelser och personer under medeltiden med hjälp av historiska begrepp
- din förmåga att resonera kring hur medeltiden framställs idag
- din förmåga att söka information och granska olika källor

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: