👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik

Skapad 2017-08-19 18:24 i Tullbroskolan Falkenberg
Akustik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Kursen omfattar 4 veckors lektioner om grundläggande akustik. Under kursen kommer du som elev att få undersöka bl a vad ljud är , hur det skapas, hur man kan avläsa ljud, vad man bör tänka på för att skydda sig mot kraftiga ljud osv. Genom diskussioner och arbetsuppgifter kommer du att kunna knyta ihop de praktiska undersökningarna med faktastoff som t ex handlar om hur ljud fortplantar sig på atomnivå/molekylnivå.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker fortlöpande under t ex diskussioner, gruppuppgifter och enskilda uppgifter. Det kan vara muntliga eller skriftliga uppgifter. Eftersom undervisningen är formativ finns stora möjligheter att som elev bli medveten om kunskapsluckor/förmågor som behöver tränas och kunna träna upp det under kursens gång. Vid olika moment sker kamratbedömning, självbedömning som ger ytterligare en spegling som ger kraft åt den formativa processen, Det kan ske systematiskt vi redovisningar och formativa test men också fortlöpande t ex i diskussioner. Också laborationerna, hur man jobbar t ex säkerhetsmässigt och hur metodiskt man jobbar är något som bedöms ges feedback på. Rapporterna från laborationerna är viktiga och bedöms enligt kunskapskrav nedan. 

Undervisning och arbetsformer

Helklasslektionrnan utgår ett försök/flera försök som diskuteras. Vi tränar också på att dokumentera försök.  Genom läsa i grupp eller enskilt om försöken i källor som som läroboken kan även fysikaliska fenomen förklaras med modeller, vilket underlättar förståelsen. 

 

En liten större uppgift kommer under kursen att ges som en möjlighet till fördjupning eller träning av det som knyter an till det centrala innehållet. Redovisningen kan ske skriftlig och muntligt på flera valfria vis. Det kan innebära att man redovisar muntligt med en film eller med ett bildspel där man berättar till.

 

På fredagar har eleverna möjligheter att laborera enskilt eller i par. Man kan då pröva det som man läst om eller sett hända på helklassernas demoförsök. ( Demoförsök = ett försök som man ser i helklass och som en elev och läraren utför). I båda fallen tränar man på att skriva laborationsrapporter.

 

Följande kunskapskrav bedöms under kursen: 
Stäng
 
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Använda utrustning
Resultat, modeller & teorier
Resultat, rimlighet & förbättring
Dokumentera undersökningar
 
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Påverkan på miljö & hållbar utveckling