Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4 A

Skapad 2017-08-20 12:14 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vi arbetar med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln, multiplikation, division, taluppfattning, statistik och algebra.
Grundskola 4 Matematik
Favoritmatematik 4 A kapitel 1 Vi arbetar med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln, multiplikation, division, taluppfattning, statistik och algebra.

Innehåll

Taluppfattning och tals användning

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och även ha gemensamma diskussioner för att lära oss de olika strategier som vi kan använda oss av för att lösa uppgifter mer rationellt (på bästa sätt).

Du kommer att få hemuppgifter var vecka där det som vi arbetat med i skolan ska repeteras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma

De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Repetition av de fyra räknesätten
Prioriteringsregeln, räkna med paranteser.
Du ska kunna räkna med tal där fler än ett räknesätt ingår och då välja rätt räknesätt först, ex. 3 + 2 * 4 = 11. (2 multiplicerat med 4 är 8 och 8 adderat med 3 är 11).
Räkna med paranteser.
Du ska kunna räkna ut tal med parenteser och med olika räknesätt, ex. 3 * (5+2) = 3 * 7 = 21. (5 adderat med 2 är 7. 3 multiplicerat med 7 är 21).

Multiplikation

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Multiplikationstabeller
Du ska kunna skriva 6+6+6 som 3 * 6 eller 4*5 som 5+5+5+5.
Multiplikation med uppställning
Du ska kunna skriva en algoritm med både en och två siffror i faktorerna.
Multiplikation med 10 och 100
Du ska kunna ex. 4*10 4*100
Multiplikation med en talsort i taget
3*14 att 3*10 = 30 och 3*4 = 12 och att 30+12= 42
Division
Delningsdivision
8 bollar kan delas lika i två grupper. En grupp består av 4 bollar ex. 8/2=4 kontroll 2*4= 8
Innehållsdivision
8 bollar delas i grupper. Det ska vara två bollar i varje grupp. Det bildas 4 grupper. Talet 2 går fyra gånger i talet 8. 8/2= 4 Kontroll 2*4= 8
kort division
Du ska kunna kort division ex. 44/4
Division med rest
lägg 15 bollar i en ask. Det ska vara sex bollar i varje. Hur många sakar kan du fylla och hur många bollar har du kvar? ex 15/6 =2, rest 3 Svar: 2 askar är fulla, det är 3 bollar kvar. 2*6+2=15
Division med 1, 10, 100 och 1000.
ex. 500/1 500/10 500/100
Taluppfattning, statestik och algebra.
Negativa tal
Du ska kunna storleks ordna negativa tal. Ex vilket tal är störst - 3 eller 3
Stapeldiagram
Du ska kunna avläsa ett stapeldiagram och kunna svara på frågor till digramet.
Linjediagram
Du ska kunna avläsa ett linjediagram och kunna svara på frågor till digramet.
Ekvationer
Du ska kunna teckna enkla uttryck med siffror och bokstäver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: