👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A

Skapad 2017-08-20 16:39 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 6 Matematik
Du kommer att lära dig att arbeta mer med decimaltal, procent och sannolikhet, geometri, koordinatsystem och lägesmått samt med algebra.

Innehåll

 

Mål

Kap. 1 Decimaltal

Du ska kunna:

- förstå vad som menas med decimaltal
- storleksordna decimaltal
- multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
- räkna med överslagsräkning
- räkna med kort division

Kap. 2 Procent och sannolikhet

Du ska kunna:
- räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
- räkna ut rabatten på en vara
- växla mellan bråkform, decimalform och procentform
- förklara vad som menas med sannolikhet
- räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa
- kunna begreppen bråkform, decimalform, procentform, rabatt, chans och risk

Kap. 3 Geometri
Du ska kunna:

- använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2
- förstå och använda begreppen bas och höjd
- räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa
- benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper
- förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

Kap. 4 Koordinatsystem och lägesmått
Du ska kunna:

- beskriva vad ett koordinatsystem är
- avläsa och skriva koordinater för punkter
- rita koordinatsystem och sätta ut punkter
- läsa av och rita diagram med proportionella samband
- lägesmåtten medelvärde, median och typvärde

Kap. 5 Algebra
Du ska kunna:

- veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex. x eller y
- förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
- veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
- kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

Hur arbetar vi?

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 6A.
 • Par- eller grupparbete
 • Matteläxor
 • Fortsatt huvudräkningsträning i de fyra räknesätten; multiplikation, division, addition och subtraktion.
 • Diagnoser till varje kapitel.
 • Matteprov på kapitel 1-2 och 3-5.

 

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnoser och provräkning samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

Bedömningen publiceras här under planeringen och under ikonen planering. Där klickar du vidare till matriser för ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6