Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och partikeltänkande VT16 åk 9

Skapad 2017-08-20 20:18 i Västerskolan 8-9 Uddevalla
Periodiska systemet och partikeltänkande
Grundskola 8 – 9 Kemi

Periodiska systemet samt atomernas uppbyggnad är avgörande för hur olika nya föreningar bildas.

Innehåll

Periodiska systemet

Syftet med undervisningen är att Du skall  utvecklar kunskap om atomers byggnad och om kemisk bindning, som förklarings-modeller för att bättre kunna förstå hur olika kemiska processer sker och varför. Att känna till de olika delarna i atomen hjälper  oss också  förstå mer om världen runt omkring oss och varför olika atomslag har så olika egenskaper.

Under arbetsområdet periodiska systemet kommer vi bl a jobba med hur periodiska systemet är uppbyggt. Vi kommer också lära oss om olika grundämnes egenskaper och hur olika molekyl- och jonföreningar bildas. Vi kommer att träna formelskrivning och givetvis jobba laborativt

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

När vi är färdiga med temat  om PERIODISKA SYSTEMET,  skall Du har nya kunskaper som gör
det möjligt att förklara och diskutera  följande  centrala frågor inom kemiämnet:

Hur ser atommodellen ut med avseende på fördelningen av  elektroner, protoner och neutroner?

Vad karakteriserar ett grundämne?

Hur bestämmer man atomnummer och atommassa för ett grundämne?

Vad är valenselektroner för något?

Hur uppstår positiva och negativa atomjoner?

Varför vill många grundämnen i periodiska systemet bilda jonföreningar eller molekylföreningar?

Vad är den principiella skillnaden mellan en blandning och en kemisk förening?

Vilka är aggregationsformerna?

Bedömning

För godkänt skall du kunna:

 • Atomens delar. Atomnummer. Kunna rita upp en atom.
 • Indelning av elektronskal och dess namn. Kunna rita upp .
 • Beskriva vad ett grundämne är 
 • Skillnaden är mellan ett grundämne och en kemisk förening samt mellan en atom och en molekyl
 • Beskriva hur det periodiska systemet är uppbyggt. Perioder och grupper.
 • Veta lite om grundämnesfamiljerna.
  Alkalimetaller
  Alkaliska jordartsmetaller
  Halogener

  Ädelgaser
 • Vad menas med Ädelgasstruktur, 
 • Valenselektroner
 • Hur molekyler binds ihop- Molekylbindning
 • Hur joner binds ihop- Jonbindning
 • Hur bildas joner och kännetecknas- positiva och negativa joner
 • Hur sitter atomerna ihop i metaller?-Metallbindning
 • Kunna den kemiska beteckningen för väte, syre, kol, kväve och svavel. Och hur man betecknar dem som joner.
 • Kunna redogöra för när det sker en kemisk reaktion
 • Vad menas med Isotop

För högre mål skall du kunna:

 • Kunna ge exempel på metaller och icke-metaller och vad som skiljer dem åt.
 • Kunna beskriva hur kunskapen om atomen har vuxit fram genom historien.
 • Se hur olika atomer sitter ihop.
 • Kunna teckna enklare kemiska reaktionsformler. 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Jag kommer att bedöma

Din förmåga beskriva, förklara och använda  faktakunskaper,

Din förmåga att koppla ihop faktakunskaper med vår vardag, natur och vårt sätt att leva,

Din förmåga att sakligt kunna argumentera i diskussioner samt skilja på fakta och egna värderingar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi Atomkemi

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Begrepp
-beskriva/förklara
Se kommentar
Du behärskar vissa grundläggande begrepp.
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Begrepp
-resonemang
Se kommentar
Du kan föra vissa enkla resonemang och se enklare samband.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla kemiska processer och samband i naturen. Ex hur och varför ämnen reagerar med varandra. Ex varför vissa ämnen leder ström.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa kemiska processer och samband i naturen. Ex hur och varför ämnen reagerar med varandra. Ex varför vissa ämnen leder ström.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa kemiska processer och samband i naturen. Ex hur och varför ämnen reagerar med varandra. Ex varför vissa ämnen leder ström.
Undersökningar
-genomförande
Se kommentar
Du medverkar på laborationer och arbetar praktiskt.
Du kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar
-slutsatser
Se kommentar
Du kan få fram och redovisa ett resultat med en orsak.
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag till förbättringar och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Undersökningar
-dokumentation
Se kommentar
Du utför någon form av dokumentation med lite på alla delar a),b),c).
Din dokumentation är enkel.
Din dokumentation är utvecklad.
Din dokumentation är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: