Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Y - kap 1-2

Skapad 2017-08-20 21:23 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Undervisningen i matematik för åk 8 utgår från Matematikboken Y, upplaga 4 men kompletteras med annat material. Rubriken på kap 1 är: Bråk och procent Rubriken på kap 2 är: Bråk och potenser
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

Syfte (Enligt Lgr11)

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Centralt innehåll (Enligt Lgr11)

Ämnesinnehåll

Kap 1  Bråk och procent från sid 6

 • Andelar i bråkform, decimalform och procentform
 • Delen av det hela
 • Procentuella höjningar och sänkningar
 • Samband mellan delen, andelen och det hela
 • Räkna med ränta
 • Problemlösning med procent

Kap 2 Bråk och potenser från sid 62

 • Jämföra bråk
 • Beräkningar med ALLA fyra räknesätten och bråktal
 • Tal uttryckta i potensform
 • Tiopotenser
 • Grundpotenser

Arbetssätt

 • Diskussioner
 • Föreläsningar
 • Exempel på tavlan
 • Självständigt arbete
 • Handledning vid bänkarna

Lektionerna inleds ofta med en genomgång vid tavlan där eleverna får möjlighet att ställa frågor och komma med förslag på hur en uppgift kan lösas. I regel används resten av tiden till enskild räkning eller gruppövningar. Varje kapitel är uppdelat i mindre avsnitt, varje sådant avsnitt är indelat i fyra olika svårighetsgrader. Eleven väljer själv vilken nivå den börjar på, men man bör göra minst två nivåer.

Bedömning

Mål inom området att uppnå för betyget E i åk 9 (Enligt Lgr 11)

Bedömningsmetod

 • Diskussioner
 • Läxor
 • Prov
 • Praktiska och muntliga övningar

Förmågor som bedöms

 • Förmågan att beskriva, förklara och använda sig av faktakunskaper
 • Förmågan att redovisa tankegångar och uträkningar i skrift
 • Förmågan att lösa matematiska problem och frågeställningar
 • Förmågan att använda matematiska verktyg i nya situationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: