Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När Sverige och Norden kom till

Skapad 2017-08-21 10:26 i Genarps skola 4-6 Papperskorgen
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap Geografi Samhällskunskap

Innehåll

Vad kommer vi läsa  

VI kommer i detta arbetsområdet jobba inom alla delar i so, historia, geografi, religion och samhällskunskap. 

På hösttermin kommer vi att lösa om:

Här kommer vi att titta närmre på hur det gick till när Sverige blev ett rike, här kommer vi titta närmre på de regenter som styrde Sverige. varför blev Sverige ett land och hur såg gränserna ut på den tiden jämfört med nu.

Hur levde människorna på medeltiden som denna tid kommer att kallas jämfört med vikingatiden. Här kommer vi även att prata om det nya samhället som växte fram och som vi hade i Sverige ända fram till 1800-talet. 

Vi kommer att stöta på en kvinna som heter Birgitta, vem var hon och varför har hon blivit känd?

Vilka människor under denna tid har påverkat oss idag att saker ser ut som det gör.

Under denna tid bildades Hansan, vad gjorde dem? Här kommer vi kommer in på begreppen import och export.

Under denna tid kom också Sveriges första lagar. Hur ser lagarna ut idag och vad händer om någon bryter mot en lag. Hur straffade människor på medeltiden och vilka straff och konsekvenser har vi idag, straffas alla lika eller finns det skillnader?

mål:

- Förstå hur Sveriges bildande gick till och vad som orsaka detta

- Kunna några betydande personer 

- Kunna hur samhället var uppbyggt och hur människornas liv förändrades

- Hur människor levde på medeltiden

- Om hur handeln mellan Sverige och värden fungerade

- Kunna hur Sveriges rike är uppbyggt med lagar och regel, kunna någon lag

- Vad konsekvenserna blir av att bryta mot lagen och hur någon döms.

På vårterminen kommer vi att läsa om:

VI tar vid där vi slutade om Hansan och dess betydelse. 

Sjukdomar och hur dessa botades. 

Nu kommer vi stöta på mycket förändringar i Sveriges gränser då många betydande personer och händelser sker nu. 

Sverige får sin första drottning, hur gick detta till?

Denna termin kommer vi även prata om Norden och dess bildande. Hur används nordens resurser på rätt sätt och var bor människorna. Här kommer även ett test i namngeografi. 

Mitt i denna tid sker det förändringar inom kristendomen och vi träffar på en man vid namn Martin Luther. Vem var han och vad var det som hände. 

Vi kommer stöta på en mängd människor som vill styra och ställa, en del som är hemska och en del som vill Sverige gott. Vi kommer att få träffa på Gustav Eriksson men vad kallas denna man i vanliga fall.

Denna termin kommer vi även att jobba med ekonomi. Vad är skatt och vad kostar saker egentligen? Du ska få göra din egna familj och se vad som krävs för att betala allt idag.

mål:

.- Hansans påverkan på Sverige

- Några stora städer som växte fram under medeltiden

- Betydande personer för Nordens bildande

- Nordens gränser förr och nu, kultur och naturlandskap, export och import befolkning,

- Kunna några städer, berg, floder i Norden

- Först hur reformen påverkade oss i Sverige och vad den innebar

-  Kunna grenarna inom syskonreligionerna och hur de olika grenarna tror och dess olika riter. 

- Några viktiga händelser i historien som förändrade Sverige och Nordens gränser. 

- Förstå vad ekonomi betyder och kunna begreppet skatt och vad den används till. 

- Förstå vad digerdöden var och dess konsekvenser för människorna.

Undervisningens innehåll:

Undervisningen kommer i stora drag att ta upp följande moment:

 •  Kristendomens stora roll som förändrande kraft
 •  Städer och riken grundas
 • Nordens grundande 
 • Lag och rätt 
 •  Kloster, kyrkor, munkar, nunnor
 •  Den medeltida staden
 •  Ett reglerat samhälle; de fyra stånden, 
 •  Kända personer ur medeltiden
 •  Sjukdomar
 •  Livet på landet
 • Ekonomi, skatter och inkomster, utgifter 
 • Arbeten förr och nu
 •  Kungarna och krigen, Hansan, Kalmarunionen och Stockholms blodbad
 • Händelser i historien och dess påverkan
 • namngeografi i norden på städer, hav, berg, sjöar.
 • Naturer  och dess användningsområden i norden, 
 • reformationen 
 • Några uppfinningar från denna tid

Förutom föreläsningar och textstudier av lärobok, så är ambitionsnivån att vi också kommer att:

* Leva oss in i skeenden i tidsepoken, genom att prova på olika  medeltida aktiviteter/rollspel

* Ta del av film, bilder och musik som skildrar denna tid

* Titta på kartor för att se vad som hänt med dem under årens lopp med fokus Sverige och norden 

 

Hur:

Du kommer att bedömas:

- delaktighet i diskutioner

- test i namngeograft

- skivuppgifter

- delaktighet i grupparbete 

- test i lag och rätt

- test om norden 

- Norden boken

- Skapande av en påhittad familj där vi jobbar med ekonomi och jobb. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh

Matriser

Hi Re Sh Ge
So Händelser för och nu

Geografi

 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6   I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kartan
Hur är en karta uppbyggd? Vilka olika kartor finns det?
 • Ge  4-6
Eleven har inga kunskaper om hur en karta är uppbyggd och hur den fungerar. eleven vet inte vilka olika kartor det finns och hur de används.
Eleven har grundläggande kunskaper om hur en karta är uppbyggd och hur den fungerar. Eleven vet en sorts kartor det finns och hur de används.
Eleven har goda kunskaper om hur en karta är uppbyggd och hur den fungerar. Eleven vet två olika kartor det finns och hur de används.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur en karta är uppbyggd och hur den fungerar. Eleven kan vet några olika sorters kartor och hur man utläser dem.
Natur i Norden
Hur ser naturen ut i norden och hur uppkom den. Jag vet vad ett kultur och naturlandskap är och hur vi människor använder oss av den.
 • Ge  4-6
 • Ge  A 6
Eleven har inga kunskap om hur naturens uppkomst. vet inte vad ett natur och kulturlandskap och vet inte hur vi använder oss av naturen i de olika delarna av Europa.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Begrepp
Vilka begrepp använder vi för att förklara geografi?
 • Ge  4-6
 • Ge  C 6
Eleven kan inte använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Nordens befolkning
Var bor människorna och hur använder de sig av den natur de lever i?
 • Ge  4-6
Eleven kan inte i resonemang beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan beskriva hur natur- och kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Eleven kan beskriva hur natur- och kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Eleven kan beskriva hur natur- och kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Namngeografi
Vilka städer, sjöar, älvar och berg finns det i norden. Vilka hav finns i norden?
 • Ge  4-6
Eleven har inga kunskaper om nordens namngeografi.
Eleven har baskunskaper om geografiska namn i norden. Eleven beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Eleven har goda kunskaper om geografiska namn i norden. Eleven beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Eleven har mycket goda kunskaper om geografiska namn i norden. Eleven beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.

Historia

 • Hi  4-6   Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6   Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6   De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6   Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6   Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6   Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6   Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6   Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6   Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6   Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6   Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Människor och händelser
 • Hi  C 6
Eleven har inga kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Eleven har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Eleven har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Samhället
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Eleven kan inte diskutera om hur samhället förändrades, vad människor gör och hur de lever. Eleven kan inte diskutera orsaker och följder till detta.
Eleven kan på ett enkelt sätt diskutera om hur samhället förändrades, vad människor gör och hur de lever. Eleven diskutera orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Eleven kan på ett utvecklat sätt diskutera om hur samhället förändrades, vad människor gör och hur de lever. Eleven diskutera orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt diskutera om hur samhället förändrades, vad människor gör och hur de lever. Eleven diskutera orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
samband mellan tidsperioder
 • Hi  4-6
Eleven kan inte undersöka hur möten mellan kultur, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändras genom historien. du beskriver inte hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Eleven kan undersöka hur möten mellan kultur, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändras genom historien. du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Eleven kan undersöka hur möten mellan kultur, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändras genom historien. du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Eleven kan undersöka hur möten mellan kultur, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändras genom historien. du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
fortsättning av tidslinje
Eleven använder inga historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du kan inte diskuterar hur källorna kan användas.
Eleven använder historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Eleven använder historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Eleven använder historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Källor
Eleven kan inte visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du kan inte diskuterar varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Eleven kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Eleven kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Eleven kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Historiskt begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du diskuterar historia och använder historiska källor.

Religion

 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Re  4-6   Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6   Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6   Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6   Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6   Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6   Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kristendomen förändras
 • Re  4-6
Du kan inte beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför inte kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu

Samhällskunskap

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6   Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6   Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Sh  4-6   Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6   Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
lag och rätt
Du har ingen kunskap om olika samhällsstrukturer
Du har baskunskap om olika samhällsstrukturer
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
lag och rätt
Du kan inte undersöka och beskriva hur rättsliga samhället är uppbyggt och hur det fungerar
Du kan undersöka på ett enkelt sätt hur det rättsliga samhället är uppbyggt och hur det fungerar
Du kan undersöka på ett utvecklat sätt hur det rättsliga samhället är uppbyggt och hur det fungerar
Du kan undersöka på ett välutvecklat sätt hur det rättsliga samhället är uppbyggt och hur det fungerar
ekonomi
Du kan inte undersöka och beskriva hur ekonomiska samhället är uppbyggt och hur det fungerar
Du kan undersöka på ett enkelt sätt hur det ekonomiska samhället är uppbyggt och hur det fungerar
Du kan undersöka på ett utvecklat sätt hur det ekonomiska samhället är uppbyggt och hur det fungerar
Du kan undersöka på ett välutvecklat sätt hur det ekonomiska samhället är uppbyggt och hur det fungerar
barns rättigheter
Du kan inte beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter. Du ger inte exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: