Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för evolution och genetik

Skapad 2017-08-21 10:50 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Evolution är läran om hur universum och livet utvecklats och utvecklas. I genetiken undersöker vi cellernas DNA och hur de påverkas oss samt hur forskningen idag arbetar med DNA för att skapa nya arter och bota sjukdomar.
Grundskola 9 Biologi
Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin. Genetik studerar hur egenskaper nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen.Evolution är den process där arter utvecklas från en form till en annan.

Innehåll

Centrala mål

 • Beskriva några av cellens organeller och deras funktion. ( Cellkärna, ribosom, cytoplasma)
 • Förklara vad kromosomer, DNA, gener, proteiner, är och deras funktion.
 • Förklara hur DNA-molekylen ser ut.
 • Förklara vad som menas med det genetiska alfabetet.
 • Förklara hur proteinsyntesen ( proteintillverkning) går till (för högre betyg).
 • Beskriva hur en vanlig celldelning (mitos) och reduktionsdelning (meios) går till.
 • Veta vad kromosomförändringar är samt ge något exempel
 • Förklara skillnaden mellan kroppsceller och könsceller.
 • Beskriva hur vi ärver våra gener med hjälp av ett krosningsschema.
 • Förklara skillnaden mellan dominanta och vikande ( recessiva) anlag.
 • Skillnade mellan könsbundet och kroppsbundet arv
 • Beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till.
 • Några sjukdomar kopplade till DNA (genetiska sjukdomar)
 • Ge exempel på djuravel och växtförädling gått till  och varför de gjorts.
 • Förklara skillnaden mellan djuravel/växtförädling och bioteknik.
 • Ange fördelar och nackdelar med genteknik och genmodifierade organismer.
 • Ge exempel på att miljöförändringar kan påverka levande organismer.
 • Beskriva delar av evolutionen på jorden (mer ingående för högre betyg)
 • Förklara vad som menas med naturligt urval
 • Förklara hur överproduktion och variation påverkar det naturliga urvalet
 • Ange orsaker till att arter uppstår
 • Förklara vad ett släktträd är

Mål och förmågor som eleverna ska jobba mot under området

Hur ska vi nå målen och visa förmågorna?

– Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
– Söka information från olika källor och motivera källornas trovärdighet och användbarhet.
– Använda utrustning. 
– Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser. 
– Resonemang om resultatens rimlighet och förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
– Dokumentera undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
– Kunskaper om ärftlighet och användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
– Kunskaper om livets utveckling och organismernas anpassning till olika livsmiljöer.
– Förståelse av upptäckter inom genetik och deras betydelse.

Arbetssätt och undervisning

– Genomgångar.
– Du kommer att få bildvisningar. 
– Du kommer att se på film.
– Diskussioner/reflektioner/redovisningar som rör genetik, evolution och bioteknik
– Du med hjälp av läroböcker, kopieringsmaterial och internet ska studera genetik, evolution och bioteknik.
– Du kommer att göra enskilt/grupp laborationer med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
– Skriftligt resonemang och kunskapsförståelse

Hur ska du få visa din kunskap och dina förmågor?

 – Att delta i diskussioner under lektioner
– Övningar under lektioner
– Informationssökning
– Att delta i laborationer och skriva rapporter
– Läxförhör, prov

PlaneringKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi åk 9 genetik, evolution och bioteknik

F
E
C
A
Kommunicera/muntligt
använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
 • Bi
Du deltar inte i diskussioner som rör ämnet.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arete
genomföra systematiska undersökningar.
 • Bi
Du kan endast med hjälp genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan inte formulera enkla frågeställningar och/eller planera arbetet. I undersökningar använder du oftast utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna men de är svåra att följa då de saknar vissa delar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
 • Bi
Du har få kunskaper i området och detta visar du genom att du använder begrepp, modeller och teorier på ett felaktigt sätt.
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: