Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här bor vi

Skapad 2017-08-21 12:35 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med följande frågeställningar:

Hur ser det ut i Sverige?
Varför bor människorna där de bor?
Varför flyttar människor?
Hur är vädret i Sverige?

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

När vi arbetat klart med arbetsområdet ska du:

 • kunna läsa och förstå faktatexter och filmer.
 • kunna plocka ut viktiga ord ur faktatexter och ur filmer.

 

 • förstå varför vi bor där vi bor och varför det har blivit så. Vad det är som gör att vi kan leva och försörja oss på en viss plats (natur och socialt).
 • kunna jämföra detta med hur det var förr.

 

 • veta vilka resurser naturen ger (ex. gruva och skog).
 • varför människor bosatt sig på vissa platser (ex. jobb).
 • varför de har flyttat.
 • varför vissa områden är glesbefolkade (det inte bor så många där).
 • vad som är typiskt för den platsen där vi bor (ex. staden)

 

 

 

Undervisning

Vi kommer att läsa texter ur Puls SO-boken.

Vi kommer att prata om det vi läst och plocka ut nyckelord.

Du kommer att göra läsförståelseuppgifter, skrivuppgifter och bilduppgifter som hör ihop med texterna vi läser i boken. 

Vi kommer att se filmer om Sverige från norr till söder, om samerna och om istiden.

Vi kommer att prata om filmerna vi sett. 

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång och i slutet av arbetet.

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du utför uppgifterna till texterna vi läst och filmerna vi sett.
 • Att du deltar i diskussionerna både i stor och liten grupp.
 • Din förmåga att förstå och kunna använda dig av det du lärt dig, t.ex. begreppen.
 • Din förmåga att genomföra "Minns du?" som vi gör efter varje delmoment.

Begrepp

stad, centrum, landsbygd, jordbruk, fjäll, gruva, samer, kust, istiden, isräfflor, rullstensås, väder, klimat, årstider, flyttning, hembygd, historia

Ytterligare begrepp kommer att tillkomma i samband med att vi läser texterna och ser filmerna.

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: