👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2017-08-21 13:08 i Duveds skola Åre
Vi kommer framför allt rikta in oss på islam och till viss del judendomen. Övergripande mål med kursen är att du ska få en större förståelse av religionernas likhet i ursprung, historia och geografisk härkomst.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer att rikta in oss på islam. Övergripande mål med kursen är att du ska få en större förståelse av religionen, historia och geografisk härkomst.

Innehåll

Syfte (varför)

Syftet med ämnet religion är att du ska öka din kunskap och förståelse av religioner och traditioner i världen samt att du ska öka din kunskap om islams ursprung. För att skapa en så bred bild av detta som möjligt, kommer vi även studera geografisk utbredning och historisk utveckling av religionerna.

Syftet med den här religionskursen är även att du ska få tid att fundera kring din egen inställning kring tro- och livsfrågor.

 


Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

Vi kommer allt studera islam. Vi kommer lära oss nya ord och begrepp inom ämnet samt kärnan inom islam - de fem grundpelarna.

Under kursen kommer vi ha gemensamma genomgångar samt arbeta med läroboken. 

Kunskapskrav (bedömning)

Dina kunskaper kommer utvärderas successivt under kursen. Därför är ditt aktiva deltagande under lektionerna viktigt. Dina kunskaper/förmågor i religion kommer du få visa i gruppdiskussioner, under genomgångar och vid skriftliga förhör.
 
Dina kunskaper kommer bedömas i förhållande till de nationella betygskriterierna som du ser i matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Islam

BETYGET E
BETYGET C
BETYGET A
1
Hur pass goda kunskaper du har om islam
Du har grundläggande kunskaper om islam och visar det genom att beskriva islams historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
Du har goda kunskaper om islam och visar det genom att förklara och beskriva samband mellan islams historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
Du har mycket goda kunskaper om islam och visar det genom att förklara och beskriva samband och generella mönster mellan islams historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
2
Hur pass väl du resonerar kring likheter och skillnader mellan religionerna.
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
3
Hur pass väl du kan se samband mellan religion och samhälle och hur du resonerar kring dessa samband.
Du kan utifrån undersökningar beskriva enkla samband och på ett enkelt sätt resonera hur islam påverkar traditioner, lagar och värderingar.
Du kan utifrån undersökningar beskriva förhållandevis komplexa samband och på ett utvecklat sätt resonera hur islam påverkar traditioner, lagar och värderingar.
Du kan utifrån undersökningar beskriva komplexa samband och på ett välutvecklat sätt resonera hur islam påverkar traditioner, lagar och värderingar.