👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit 6A

Skapad 2017-08-21 17:08 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Kapitel 1 Favorit 6A
Grundskola 6 Matematik
Favoritmatematik

Innehåll

Syfte:
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- förstå begrepp
- föreslå lösningar
- formulera
- avgöra rimlighet
- använda olika strategier

Centralt innehåll:
Du kommer att jobba med:

- olika sätt att räkna huvudräkning med de fyra räknesätten med heltal
- att räkna uppställning med de fyra räknesätten med heltal
- summa, termer, differens, termer, produkt, faktorer, kvot, täljare och nämnare
- kommutativa lagen
- prioriteringsregeln
- positiva och negativa tal
- ekvationer och olikheter
- koordinatsystem
- problemlösning
- läsa av och tolka data i tabell
- funktioner

Kunskapskrav:
Du kommer att visa att du kan:

- använda metoder (olika sätt) för att utföra beräkningar (uträkningar) i de fyra räknesätten, både vid huvudräkning och skriftligt
- använda och förstå olika begrepp
- använda prioriteringsregler
- använda mattsepråk när du skapar frågor som du använder i vardagen
- avläsa och tolka information i enkla tabeller och diagram
- teckna och lösa enkla ekvationer
- skillnad mellan likhet och olikhet
- rita koordinatsystem och enkla grafer
- använda dig muntligt av mattespråket för att samtala med kompis eller i helgrupp.

Bedömningssituationer:
- Du kommer att bedömas löpande på lektioner.
- Du kommer bedömas utifrån muntligt deltagande på lektioner.
- Du kommer bedömas utifrån resultat på proven efter kapitlets slut.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6