Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5 Bodaskolan

Skapad 2017-08-21 21:04 i Bodaskolan Älvkarleby
Du kommer att få lära dig om hur det var att leva på medeltiden och hur Sverige såg ut under medeltiden.
Grundskola 4 – 6 Historia Svenska
I arbetet om medeltiden kommer du att läsa om när Sverige blev ett enat rike, ett kungarike med kyrkor,kloster, slott och städer. Du kommer att få bekanta dig med starka och mäktiga personer, liksom hemska historier.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Centralt innehåll

Konkritisering av mål

Du ska få lära om...

 • De fyra stånden och vad de innebar och hur deras vardag såg ut.
 • Kyrkans betydelse och makt över folket.
 • Hur livet i ett kloster fungerade och vad som fanns i klostren.
 • Vilka Birger Jarl, drottning Margareta, Engelbrekt och den heliga Birgitta var och gjorde.
 • Hur städer började växa fram.
 • Vad digerdöden var.
 • Lag och ordning i samhället under medeltiden.
 • Vad Hansan var.
 • Olika historiska begrepp t.ex borgare, adel, var tionde o.s.v.
 •  

Arbetsätt/Undervisning

Du kommer att få:

 • läsa om historiska gestalter och samtala om dessa
 • titta på film
 • analysera, diskutera, reflektera, använda och förstå innebörden av de historiska begrepp vi kommer att använda oss av.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner samt skriftligt i faktatexter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Hi Sv
Historia åk 4-6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer * använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
Du har grundläggande kunskaper och använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper och använder historiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
ANALYS
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
Du beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.
RESONEMANG
* reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
KÄLLKRITIK
* kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: