Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde: socialt/emotionell HT17

Skapad 2017-08-22 08:25 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Under kommande veckor kommer vi att fokusera på det sociala samspelet, hur vi är mot varandra, i barngruppen och känslor och känslouttryck. Fokus kommer också ligga på att arbeta ihop en trygg barngrupp under och efter inskolningsperioden.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Vi har valt följande mål då de överensstämmer med vår strävan att skapa en trygg barngrupp som kan uttrycka sina känslor och få en lekfull samvaro där barnen har ett respektfullt bemötande mot varandra.

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Barnen har under de första veckorna av terminen visat stort intresse för att leka med varandra, både med nya och gamla kompisar. Vi kommer under fokusområdet jobba för att behålla ett gott och lustfyllt lekklimat där alla barn känner sig delaktiga i gruppen. Vi vill ge barnen redskap till att öka förståelsen för både sina egna och andras känslor samt förmåga att hantera konflikter.
Under fokusområdet kommer barnen att få deltaga i temauppstarten samt följande undervisningar:

- temasagan: berättande och rollspel.
- lära-känna-lekar
- uttrycka känslor

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Fokusområdet startar redan under inskolningsperioden då den fria leken får stort utrymme samt utforskning av våra olika miljöer. Vi lånar böcker kring ämnet känslor som finns tillgängliga för barnen och läses fortlöpande på både barnens och pedagogernas initiativ. Dokumentationen kring undervisningarna kan barnen ta del av på väggarna och på så sätt kan samtalen kring den leva vidare som en del i utbildningen. På samlingarna sjunger vi kända barnsånger som ger igenkänning och trygghet för barnen. Vi sjunger också sånger om olika känslor och med olika känslouttryck.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

För dessa tre undervisningstillfällen kommer det att skrivas enskilda pedagogiska planeringar.

Temakaraktären Loppan från årets tema kommer att vara med i inledningen av läsåret och fokusområdet för att uppmärksamma alla barnen och prata med dem om känslor samt hur vi är mot varandra. Detta för att temat ska löpa som en röd tråd genom hela läsåret. 

Då vi har flera nya barn i gruppen kommer vi att arbeta mycket med gruppstärkande aktiviteter. För att skapa trygghet är vi extra noga med att delta aktivt i barnens lekar. Guvå (2011) menar att som pedagog i förskolan bör en ha kunskap och ledarförmåga. Lärarens förhållningssätt gentemot gruppen och barnen samt att de är delaktiga, är viktigt. Som pedagog handlar det om att skapa en positiv grund för gruppen och skapa en blick för barnens personligheter och roller. Detta är något som kommer in i alla lekar och undervisningar som är lust- och meningsfulla för barngruppen.

Brodin och Hylander (2010) skriver även om att aktuell forskning påvisar att känslor och tankar utvecklas parallellt i ständigt växelspel och hur vuxna förhåller sig till barnen är av stor vikt. De vuxna behöver sätta ord på barnens känslor. Doveborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) skriver att även en kommunikation och reflektion kring det barnen ska erfara(lärandeobjekt) är grundläggande för det barnen ska lära sig. Detta kopplas samman med våra undervisningar under fokusområdet.

Vi håller fast vid våra rutiner och låter dagarna ha samma struktur med samma sånger, lekar och böcker under inskolningsperioden. Efter hand kommer vi att byta ut och lägga till andra sånger som kopplas till temat. På samlingarna är vi noga med att visa bilder på de barn som ingår i gruppen, vilka som är närvarande samt frånvarande. Vi sjunger namnsången och andra kända barnsånger och sånger kring känslor. Barnen kommer erbjudas att måla både individuellt och i grupp.

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, motorik och hälsa samt värdegrund.

Barnen får delta i skapande där de får sätta sitt handavtryck i valfri färg från regnbågsflaggan till vårt "kompisträd" på Sländan. Färgerna från flaggan går också i hand med vår temasaga där färgerna syns mycket. På trädet kommer vi sedan skriva "hej" på de olika språk som finns representerade i gruppen. Dokumentationen av handavtrycken som också innehåller ett kort på varje barn syftar till att det skapas en känsla av att alla får synas. Det leder också till samtal vem som gjort vilket avtryck och således bidragit till helheten. Olikheterna bland barnen bildar en helhet. 

I olika sammanhang får barnen möjlighet att röra sig både utomhus och inomhus, till musik och på promenader.

I arbetet med flerspråkighet får vårdnadshavarna vid terminstart bidra med översättning av ord som vi kommer att arbeta med under läsåret och alla fokusområden. De ord som benämner känslouttryck arbetar vi med på de representerade språken under detta fokusområde.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: