Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

franska långplanering 7-9

Skapad 2017-08-22 10:02 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Modersmål
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Hej och välkomma till franska som modersmål! Du har valt att läsa franska som modersmål och lektion kommer att äger rum på Svaneskolan kl 16 till 17.20 sal 158. Du kommer att få en egen lärobok Les années du collège de la 6ème à la 3ème (boken köptes av Modersmålscentrum och du får behålla den!). Viktigt att ta den på varje lektion samt att du tar en dator/ipad/ med dig. Du ska se nedan läroplan för åk 7-9 och vi ska lägga vi mer fokus på det franska språket men vi kommer också att arbeta med olika ämne och tema (biologi (kroppen o hälsa, , samhällsfrågor (t ex, humanism, jorden, ekologi, pubertet och sexualitet, Europa…) historia (från Medeltiden till andra världskriget). Vi ses på tisdagar!

Innehåll

Syfte

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

att kunna använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner

att kunna läsa texter av olika drag med bra flyt, använda lässtrategier och göra sammanfattningar och kommentera innehållet

att kunna tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna

att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört

att kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren kan förstå

 

Nedan kan du se innehållet ur huvud lärobok Les années au collège de la 6 à la 3 ème  som du kommer att läsa under dina år:

 

Français åk 7 

Vad ska du lära dig i boken Les années au collège de la 6ème  à la 3ème.

Page /sidan

Les consignes (comprendre les consignes)

Att hitta/förstå  instruktioner

6

Les constituants de la phrase verbale

Olika delar i en verbal mening

8

La phrase nominale

Substantiv mening (mening utan verb)

10

Les quatre  types de phrases, négation

 

Olika typ av meningar + negativ mening

12

Les fonctions dans la phrase (compléments de phrases)

 

Funktioner i en mening + satsadverbial

14

Les constituants du groupe nominal

0/bestämda artiklar, partitiv (t ex un kilo de pommes)

16

Les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs

Personliga, possessiva,och demonstrativa

18

Les fonctions de l’adjectif

 

Adjektiv olika funktioner

20

Les catégories de verbe et

L’impératif

Olika verbgrupper

Gr 1,2,3

22

Le présent de l’indicatif

 

Presens i olika verbgrupper

24

Le passé simple et l’imparfait

 

Perfekt i olika verbgrupper

26

Le futur et le conditionnel

Présent

Futurum och konditionalis

28

Les temps composés de l’indicatif

Tempus med hjälpverb

30

L’accord du verbe et de son sujet

Verbböjning med subjekt

32

L’accord du participe passé

 

Perfekt böjning

34

La ponctuation

 

Skiljetecken

36

Les familles de mots

 

Släktord

38

Le dictionnaire

 

Att använda en lexikon

40

Les niveaux de langue

 

Språknivåer

42

Les champs lexicaux

 

Familjeord

44

Les types de discours

 

Olika typ av uttalande

46

Le discours narratif

 

Berättelse och uttalande

48

Le dialogue de théâtre

 

Dialog på teater

50

Le poème : rimes et syllabes

 

Poesi (rimer och stavelser)

52

Le sujet d’écriture (les mots-clés)

 

att känna igen nyckeord

54

La rédaction d’un récit

Att struktera sin text

56

Les textes fondateurs de la littérature (la Bible, L’Odyssée, L’Ènéide, Les Métamorphoses)

Grundande texter i litteratur

 

58

Franska åk 7-8

Förklaringar

Page /sidan

Les classes de mots

Olika ordklasser

62

Les homonymes

Motsatser

64

La phrase complexe

Bisatser

66

Le groupe nominal

Substantiv meningar med ordningstal och grundtal

68

L’accord de l’adjectif

Adjektivböjning

70

Les degrés de l’adjectif

Komparativ, superlativ och relativ adjektiv

72

Les groupes nominaux dans la phrase

Satsadverbial i en mening

74

Les temps composés de l’indicatif et leurs valeurs

Tempus med hjälpverb

76

L’accord du participe passé

Perfektböjning

78

Futur et conditionnel

Futurum och konditionnel tempus

80

Le subjonctif présent et ses valeurs

Subjonktiv

82

Voix active et voix passive

Aktiv och passiv form

84

Les modes non personnels du verbe (l’infinitif, le participe présent, gérondif)

Infinitiv, presensparticip, gerundium

86

L’histoire et le sens des mots (etymologi, sens propre et figuré)

Etymologi, ursprung 0ch bildligt ord

88

Lire un sujet

Att läsa en tematisk text

90

Structurer une narration

Att använda bindeord, undvika upprepningar

92

Les temps dans un récit au passé ( imparfait et passé simple)

Att skilja mellan olika dåtiden tempus

94

Le dialogue

Att använda skiljetecken i dialog

96

Le discours direct et indirect

Direkta o indirekta tal

98

Le théâtre : farce et comédie

Olika typer av teater

100

La description

Att beskriva en plats, en person, en sak

102

Le portrait

Att beskriva en person (fysik o moral)

104

La lecture de l’image

Att tolka bilder

106

La poésie

Verser, strofer, rimer

108

Franska 8-9

förklaringar

Page/sida

 

L’origine des mots

Varifrån kommer franska språket ?

112

 

La composition des mots

Sammansättningen av ord

114

 

Présenter l’explication d’un mot

Lära sig presentera ett ord

116

 

La ponctuation

Skiljetecken

118

 

Les homophones  (1)

Homofoner

120

 

Les homophones (2)

Homofoner

122

 

La construction du verbe

Transitiva och otransitiva verb

124

 

Le verbe :les voix et les tournures

Aktiv/passiv /reflexiv/opersonlig meningar

126

 

Le subjonctif

Subjonktiv i perfekt

128

 

L’attribut du COD

Ackusativ objekt

130

 

La proposition complétive

Dativ objekt

132

 

L’expression du temps

Tidsadverbial

134

 

L’expresssion de la cause, conséquence, but,comparaison

Satssdverbial, orsakadverbial, sättsadverbial, rumsadverbial

136

 

L’adverbe

Att skilja mellan adjektiv och adverb samt att stava adverb

138

 

Genres et registres

Fem olika genrer : komik, patetik, tragik, lyrik, epik

140

 

L’énonciation. Différence entre l’énoncé et l’énonciation

Att förstå ett uttalande

142

 

Narration et narrateur

Att skilja mellan författare och berättare

144

 

Discours informatif et argumentatif

Texter med olika syfte : argumentation och information

146

 

Discours argumentatif

Att analysera argumentativa texter

148

 

Les connecteurs spatio-temporels et argumentatifs

Bindeord i tid och argumentativa texter

150

 

Le récit complexe

Att strukturera och variera en berättelse

152

 

Le point de vue narratif

Känna igen och ändra en åsikt

154

 

Rédiger une suite de texte

Att skriva slutet av en text

156

 

Exprimer sentiments et émotions

Utveckla sitt ordförråd med känslomässiga ord

158

 

Rédiger un paragraphe argumentatif

Att skriva en argumentation

160

 

Choisir des exemples

Att hitta rätt exempel i argumentativa texter

162

 

           

 

 

 

Franska 8-9

Vad ska du lära dig

Page/sida

La construction du verbe

Olika typer av verb (0/transitiva ; aktiva och passiva)

166

Le participe (distinguer adjectif et participe

Att skilja mellan adjektiv och perfekt

168

Les verbes pronominaux

Réflexive verb

170

L’accord du participe passé

Att böja hjälpverb i olika tempus

172

Le subjonctif

Alla former i  subjonktiv

174

Les emplois du subjonctif

Att lära sig använda tempus i olika satser och bisatser

176

Le conditionnel à tous les temps

Alla former i konditionalis

178

Les propositions subordonnées opposition, concession, condition

Att använda olika tempus med adverbial

180

Les subordonnées circonstancielles

Att använda olika tempus med orsakadverbial

182

Que (pronom et conjonction)

Pronomen och konjunktion QUE (vem/som)

184

Les homophones + accent circonflexe

Accent circonflexe tex sur, sûr

homophone t ex quel, qu’elle

186

Genres et registres

+ figures de rhétorique

Att skilja mellan genre och register

Retoriska uttryck

188

Rapporter des paroles

Att känna olika typer av tal/berättelser

190

L’énonciation

Att känna igen kommunikativa situationer och avsikter

192

La suite de texte

Att fortsätta skriva en text genom att respektera innehåll och stilen

194

Le changement de point de vue

Att lära sig ändra en åsikt

196

La structure du texte argumentatif

Att structurera en argument

198

Le sujet d’argumentation

Att hitta nyckelord i en text

200

Les mots de liaison

Att använda bindeord i en text

202

Rédiger un paragraphe argumentatif

Att organisera en argument (och lägga in  citat

204

Le plan d’un devoir d’argumentation

Att skriva en text i 3 delar.

206

L’introduction

Att skriva en bra inledning

208

Le genre autobiographique

Vad är en självbiografi, journal, memoar

210

La tragédie (caractéristiques et règles des 3 unités)

Att känna igen en tragedi och skrivregler

212

La poésie

Olika typer av poem och engagemang i poesi

214

 

 

Pedagogiskt material :

Böcker :

 • Les années au collège Français de la 6 ème à la 3 ème
 • Lecture silencieuse (du CE2 au CM2)
 • L’année du CM2, 6ème, 5ème , 4ème
 • Vocabulaire du français progressif intermédiaire
 • À portée de mots CM1, CM 2

 

Hemsidor : vi kommer att använda andra hemsidor beroende på ämnet särkilt med Youtube t ex C'est pas sorcier ...

http://www.tv5monde.com

http://www.ladictee.fr/

http://www.logicieleducatif.fr

https://www.francaisfacile.com 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

 • kan läsa skönlitterära texter och kan återberätta handlingen muntligt eller skriftligt
 • kan läsa faktatexter och instruktioner och kan beskriva och använda dig av innehållet muntligt eller skriftligt

 

 • kan skriva berättande texter med tydlig handling
 • kan skriva faktatexter där innehållet klart framgår
 • kan använda de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande 

 

 • kan ge och ta muntliga instruktioner
 • kan prata om ett speciellt ämne för dina klasskamrater
 • kan delta i samtal/diskussioner (förmågan att lyssna, uttrycka egna tankar och framföra egna åsikter, reflektera kring ämnet)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
2 Modersmål, Underlag för bedömning åk 7-9

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (tala)
Kommunicera och formulera sig. Muntliga redogörelsers innehåll, struktur och anpassning till syfte och mottagare. Olika slags situationer t.ex. berättelser, beskrivningar, samtal och diskussion.
 • Ml
Uttyrcker dig så andra förstår. Använder ett enkelt språk baserat på kända ord och fraser för att t.ex. beskriva och/eller berätta om något välbekant ämnesområde.
Uttrycker dig med hjälp av kända ord/fraser så att andra förstår inom kända ämnesområden. Berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter.
Uttrycker dig genom att använda ordförrådet på ett säkert sätt för att utveckla innehållet i budskapet. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt både inom kända och nya ämnesområden. Använder ett varierat språk för att både utveckla innehållet och få ett bättre flyt i språket. Beskriver och förklarar, samt uttrycker tankar och åsikter i olika situationer.
SAMTALA
Kommunicera och formulera sig. Föra samtal och diskussioner om varierande ämnen. Att ställa frågor och framföra åsikter för att upprätthålla samtalet och att diskussionerna utvecklas.
 • Ml
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om kända ämnesområden. Ställer och besvarar enkla frågor.
Deltar i samtal om olika kända ämnesområden och situationer. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare
Deltar i samtal inom både kända och nya ämnesområden, samt inleder även enkla samtal. Ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal i olika situationer. Ställer och besvarar frågor, samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare. Tar aktiv del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöter andras argument.
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (lyssna)
Kommunicera och formulera sig. Lyssnar samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring olika slags budskap.
 • Ml
Förstår vad någon säger om det är med ett tydligt och enkelt språk, om kända ämnen och vardagssituationer. (anpassat taltempo/hastighet) Förstår enkelt tal med kända ord och fraser om t.ex. information om familj, närmiljö och egna intresseområden. Visar din förståelse genom att t.ex. återberätta på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Förstår helheten i en t.ex. enkel konversation, berättelse eller beskrivning, även om du inte förstår allt. Förstår innehållet i ett om det handlar om ämnen som man t.ex. stöter på i skolan, på fritiden. Visar din förståelse genom att t.ex. återberätta huvudinnehållet.
Förstår helheten om ämnet är välbekant. (normalt taltempo) Förstår innehållet i längre sammanhängande framställningar, t.ex. redovisningar, berättelser, diskussioner. Visar din förståelse genom att t.ex. återberätta både helhet och detaljer.
Förstår helheten samt detaljer, inom främst bekanta, men även inom nya ämnesområden. Förstår språket i stora drag vid tydligt tal t.ex. i TV-program om aktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse. Återger innehållet i helhet och detaljer. Drar även slutsatser om innehållet dvs." lyssnar mellan raderna” (det som inte riktigt sägs).
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Läsa och analysera olika slags texter och även mer avancerade texter. Återger, sammanfattar och ger kommentarer till texterna.
 • Ml
Läser och förstår innehållet i enkla texter om kända situationer och ämnen som hör till vardagen. Förstår "poängen" i det jag läser.
Läser och förstår innehållet och detaljer i enkla sammanhängande texter som handlar om kända ämnesområden. Läser även ”mellan raderna”. Använder olika sätt att läsa beroende på syftet och vad det är för slags text.
Läser och förstår innehållet av olika typer av texter, inom kända ämnesområden som är anpassade efter ålder.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter även om nya ämnesområden. Använder sina tidigare erfarenheter och textens sammanhang för att tyda texten.
Samtalar och resonerar om budskapet i olika slags texter.
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta innehållet på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor kring texten.
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta huvudinnehållet på ett tydligt sätt och visar på hur händelser i texten hänger samman.
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. återberättar både helhet och detaljer. Reflektera kring budskapet och kopplar det även till andra situationer. "Läser mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet) i olika texter.
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. återberättar sammanhängande de viktiga delar av textens budskap. Resonera kring texten och kopplar det till egna och andras erfarenheter. "Läser mellan raderna” och drar slutsatser både under och efter läsning. Drar slutsatser och resonerar kring innehållet både utifrån det som är uttalat och outtalat av budskapet i texten.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR
Kommunicera och formulera sig. Hur eleven, utifrån modersmålets särdrag, uttrycker sig i skrift. Texternas språk, innehåll, uppbyggnad och anpassning till sammanhanget.
 • Ml
 • Ml
Uttrycker sig med ett enkelt språk (kända ord och fraser) så andra förstår om kända ämnesområden. Skriver enkel, sammanhängande text om ämnen som är kända och/ eller av personligt intresse, t.ex. om familj, vänner och fritidsintressen. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker sig så andra förstår genom att använda kända ord/fraser, inom kända ämnesområden. Skriver olika slags texter på ett kortfattat och ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser. Utvecklar även innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara med detaljer. Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker sig på ett tydligt sätt så andra förstår. Utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt med ett varierat språk. Skriver olika slags sammanhängande texter om vardagliga situationer och ämnesområden. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker sig så andra förstår genom att skriva sammanhängande texter som både visar på helheten och detaljer. Använder ordförrådet på ett tydligt, och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga. Skriver texter av olika slag med en stil som passar tillfället, samt som har en tydlig struktur.
ANPASSA SPRÅKET
...efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situationen utifrån tydliga instruktioner.
Anpassar språket oftast på ett bra sätt efter mottagare, syfte och sammanhang, för att förbättra och utveckla språket. (t.ex. val av ord och fraser, koppla till bilder för att förtydliga...)
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Anpassar språket på ett lämpligt efter mottagare, syfte och sammanhang. Gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla det.
HANTERA SPRÅKET
Hantera språket (i tal och skrift), språklig säkerhet, t.ex. ordval, ordförståelse, språklig struktur
 • Ml
Finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå.
Finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Har ett språk som innehåller enstaka fel, men mottagaren förstår av sammanhanget.
Använder ett bra språk, så mottagaren förstår utan problem. Har ett språk som i huvudsak följer språkets struktur och uppbyggnad.
Göra jämförelse mellan modersmål och svenska språket
 • Ml
 • Ml
Deltar i samtal kring hur hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge enkla och konkreta exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket. Utgår från egna konkreta erfarenheter.
Deltar i samtal kring hur hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.
Deltar i samtal kring hur hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket. Bygger sitt resonemang på erfarenheter och kunskaper kring språkens uppbyggnad,
Är medveten om likheter oich skillnader mellan språken och kan förklara dem, samt använder den kunskapen i olika sammanhang. Gör jämförelser mellan språken och visar förståelse hur det påvekar språkens olika sätt att användas genom att konkret förklara t.ex. varför man gör på ett visst sätt.
REFLEKTERA
..över hur det är i andra länder där modersmålet talas t.ex. traditioner, kulturella företeelser och sammanhang, samt jämföra med t.ex. Sverige och egna erfarenheter
 • Ml
Reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att berätta, samt ger enkla kommentarer till det du läst, sett, hört eller egna erfarenheter. Gör enkla jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att t.ex. berätta, samt ger enkla kommentarer till det du läst, sett, hört eller egna erfarenheter. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån egna erfarenheter. Visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta och ger enklare motiveringar till dessa.
Reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att t.ex. berätta, samt ge kommentarer till det du läst, sett, hört eller egna erfarenheter. Gör enkla jämförelser utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. Beskriver likheter och skillnader, samt drar slutsatser.
Reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att t.ex. berätta, samt ge kommentarer till det du läst, sett, hört eller egna erfarenheter. Beskriver likheter och skillnader, samt gör jämförelser med även andra situationer. Drar slutsatser utifrån både egna och andras kunskaper och erfarenheter och gör jämförelser med svenska förhållanden. Bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: