Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En globaliserad värld

Skapad 2017-08-22 11:17 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap Historia
Eleven ska lära sig om globalisering och dess effekter på världen. Fokusområden är handel, kultur/idéutbyte samt konflikter/krig.

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Eleven ska lära sig om globalisering och dess effekter på världen. Fokusområden är handel, kultur/idéutbyte samt konflikter/krig. Elevens ska lära hur dessa tre områden får effekter på elevens vardag, det svenska samhället, Europa och världen. Diskussioner i ämnet kommer knytas till aktuella händelser och ödesfrågor i världen. 

Eleven ska även lära sig att göra jämförelser mellan teori och verklighet

Hur ska eleven lära?

Genom lärarledd undervisning.

Genom läroboken.

Genom nyheter och andra medier

Genom kartboken och digitala kartor.

Genom filmer och videoklipp.

Genom digitala läromedel, Civilization IV

Bedömning; Vad ska bedömas?

Eleven kan förklara begreppet globalisering och vet vad det innebär.

Eleven kan beskriva globaliseringens framväxt ur ett historiskt perspektiv samt utifrån denna kunskap försöka förstå framtiden. 

Eleven känner till hur globalisering märks av både för den enskilde eleven och för samhället i stort.

Eleven känner till var varor och tjänster produceras samt konsumeras. 

Eleven känner till några globala handels- och kommunikationsmönster idag och förr i tiden.

Eleven kan diskutera globala frågor ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Eleven kan diskutera globala frågor ur ett socialt perspektiv med fokus på mänskliga rättigheter.

Eleven känner till några konflikter/krig i världen och vet vad dessa bottnar i.

Eleven kan ge exempel på vad konflikter/krig kan bero på i framtiden med fokus på miljö.

Eleven kan hantera en kartbok samt digitala kartor.

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika uppgifter.

När ska det bedömas?

Bedömningen sker under augusti till november och summeras i november månad.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: