Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 6, HT-17

Skapad 2017-08-22 14:52 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi börjar kursen med demokrati/politik-arbete. Det är valår nästa år och det passar därför perfekt att prata om detta högaktuella ämne. Vi förklarar begreppet demokrati och dess innebörd, de demokratiska spelreglerna etc för att sedan fokusera på våra partier och deras ideologier och tankar om hur Sverige ska styras. Vi har egna partier i skolan och mellan dessa hålls det även debatter där vi tränar på att våga stå för sin åsikt, respektera andras åsikter utan att kränka någon samt att argumentera för det man själv tror på. Svåra men viktiga saker att kunna som god samhällsmedborgare.

Efter demokratidelen går vi över till ekonomi, inriktning samhällsekonomi. Vad används Sveriges pengar till? Vem bestämmer över dessa pengar? Vi lär oss begrepp som tjänster, inkomst, utgift, budget, skulder, ränta, konsumera etc.

Sist men inte minst väntar den spännande och mycket inttressanta delen "lag och rätt" där vi pratar om våra lagar och regler, varför behövs det lagar? Vem stiftar lagar? Vem ser till att lagarna följs? och vad händer om man bryter mot en lag? Vad finns det för brott? Vad blir det för straff vid olika brott? Vem avgör straffet? Några av begreppen vi jobbar med är straffmyndig, häktad, åtalad, rättegång, domstol, advokat, nämndeman, åklagare, domare, vittne, kriminalitet, dråp, olaga hot, häleri, mened m.fl.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få kunskap om hur landets styre är uppbyggt, vad är regering och riksdag? Vilka uppgifter har dem? Vilka sitter i vår regering?

De ska även få koll på ekonomi, både landets men även samhällets och familjens privatekonomi. Vilka inkomster finns? Vad används pengarna till? Om man har kunskap om pengar och dess värde gör man förhoppningsvis kloka ekonomiska val i framtiden.

Vad gäller "lag och rätt" är syftet att uppmärksamma eleverna på vilka lagar som finns, vad som är skillnaden mellan lag och regel, varför det behövs lagar etc. De ska också få inblick i vad som händer om man bryter mot dessa lagar. Även detta är viktig kunskap inför deras framtid som goda samhällsmedborgare. Har man kunskap gör man troligtvis de rätta valen i livet och får en god framtid.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

Med detta menar vi att eleven ska:

  - få kunskap om hur landets styre påverkar samhället och människornas levnadssätt.
  - få kunskap om de demokratiska beslutsprocesserna samt hur man som enskild individ kan påverka beslut på olika nivåer.
  - lära sig att reflektera över och analysera olika situationer och frågor kring samhället så som arbetslöshet, ekonomi, sociala skyddsnät etc. både i vårt samhälle och i hela landet men även runt om i andra delar av världen.
  - få kunskap om ord och begrepp som är vanliga då man diskuterar samhällsfrågor.
  - våga stå för sina åsikter men samtidigt respektera andra människors syn och tankar.
  - få kunskap om hur man söker svar på samhällsfrågor med hjälp av olika typer av källor.

Undervisningens innehåll ( Centralt Innehåll )

Detta kommer att bedömas

Bedömningen kommer att ske på följande sätt:

Genom att observera din delaktighet i de ämnesdiskussioner och debatter vi har samt observera ditt arbete under lektionerna. Jag kommer även att ha en del skriftliga uppgifter och eventuellt prov.

Viktigt att tänka på är att delta aktivt i alla de diskussioner vi har, att våga säga sin åsikt och sina tankar kring de frågor vi diskuterar. 

Tidsplan

Vi kommer att ha samhällskunskap under första halvan av höstterminen 2017..

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: