👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1, lå:2017/2018

Skapad 2017-08-22 20:32 i Krusboda skola Tyresö
Under året kommer vi att arbeta med talen 0-20. Vi kommer arbeta med addition och subtraktion som räknesätt. Vi kommer även träna på matematiska begrepp, olika strategier för problemlösning och geometri.
Grundskola 1 Matematik
Under året kommer vi att träna på matematiska begrepp, olika strategier för problemlösning och geometri. Vi kommer att arbeta med talen 0-20. Vi kommer att jämföra olika tal med varandra och arbeta med talens värde. Vi kommer främst att arbeta med räknesätten addition och subtraktion men även sambanden till multiplikation och division.

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Matematik åk 1

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Under årskurs ett kommer du att arbeta enskilt och i olika gruppkonstellationer. Du kommer att få arbeta både praktiskt, teoretiskt och estetiskt. Vi arbetar med matematik både inomhus och utomhus.

Naturliga tal 

 • Känna igen, skriva och läsa våra 10 siffror.
 • Förstå sambandet mellan antal föremål och talen 0-20.
 • Tallinjen 0-20, framlänges, baklänges och talens grannar.
 • Storleksordna tal 0-20
 • Dela upp tal, t.ex. 10=8+2 och 8=5+3
 • Udda och jämna tal

Positionssystemet

 • Olika värde beroende på var siffran står, ental, tiotal
 • Pengars utseende, namn och värde

De fyra räknesätten

 • Symbolerna +, - och =
 • Förstå och beräkna addition där svaret håller sig under 20
 • Förstå och beräkna subtraktion där svaret håller sig under 20
 • Förstå sambandet mellan addition och subtraktion
 • Kunna formulera en räknehändelse där ord, bild och text samspelar

Centrala metoder

 • Lilla och stora plus, kunna lilla och stora plus samt använda strategier i form av 10-kamrater, tvillingar, grannar, nästan tvillingar osv.
 • Lilla och stora minus, använda strategierna från addition

Rimlighetsbedömning

 • Vad ordet rimligt betyder vid svar och uppskattning.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse

 • Vad likhetstecknet betyder (rättvisetecknet)
 • Obekanta tal t.ex. 5 + __=10  och 2+__+__=8 och 9=__+5

Enkla geometriska mönster

 • Fortsätta på färgmönster och mönster med symboler.

Grundläggande geometriska objekt

 • Känna igen och namnge tvådimensionella former som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • Rita tvådimensionella former med linjal.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet

 • Begreppen bakom/framför, över/under, först/sist, mellan osv.
 • Ordningstalen första - tjugonde

Jämförelse och uppskattning av matematiska storheter

 • Analoga klockan, hel/halvtimme, läsa av klockan och sätta ut timvisaren.
 • År, månad, högtider, födelsedag
 • Meter/cm, hitta och mäta med sina kroppsmått och mäta med linjal
 • Gamla måttenheter som tum och fot

Samband och förändringar

 • Längst/kortast, dubbelt/hälften, fler än/färre än/lika många osv

Strategier för problemlösning i enkla situationer

 • Förstå och lösa enkla uppgifter i problemlösning
 • Kunna förklara med ord eller bild hur man kommit fram till lösningen

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer

 • Formulera egna frågor utifrån t.ex. en bild, en upplevelse, i naturen, en räknesaga

5. Bedömning

Bedömning görs genom:
- skriftliga diagnoser bl.a. Skolverkets Diamantmaterial
- praktiska övningar, par- och gruppövningar
- samtal med eleven
- iakttagelser under lektionstillfällena
- elevarbeten

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3