👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Babblarna/"Veckan bok"

Skapad 2017-08-23 08:22 i Allén Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Babblarna är sex figurer som har namnen BABBA, BIBBI, BOBBO, DADDA, DODDO och DIDDI och namnen i sig har syftet att hjälpa till i barns språkutveckling, matematik och även sociala samspel.

Innehåll

BAKGRUND

Babblarnas material riktar sig till små barn och alla figurerna är olika färger, former och personligheter vilket leder till olika ämnen som förskolan och vi pedagoger på röd avdelningen arbetar efter för att stärka barnens utvecklingen.

 

Vi ska arbeta med olika böcker så som "veckans bok", böcker i olika stationer på avdelningen, under samlingen, vaken vila, fri läsning för att stärka/utveckla barnens  språk.
 

MÅL

Babblarna är ett verktyg som kan användas för att fånga barnens uppmärksamhet samt ge barnen möjlighet att utvecklas och lära sig saker inom olika områden så som: språk, matematik, rörelse, social samspel, skapande, teknik och naturkunskap.

De sex figurer symboliserar följande kunskaper:

Babba- språk

Bibbi- matematik

Bobbo- rörelse och motorik

Doddo- social samspel

Diddi- skapande

Dadda- naturkunskap och teknik

 

 

Mål

Vår arbete med kompis tema syftar till att ge barnen strategier som dem kan använda i den sociala samspelet,samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

Prata om när något känns fel, lyssna på varandra och komma överens, dela med sig, samarbeta, vänta på sin tur, säga förlåt, visa känslor, sprida glädje, säga stopp, lugna ner sig. 

METOD - GENOMFÖRANDE:

TID

Vi ska fortsätta att arbeta med tema "Babblarna" och "veckans böcker" som heter " Tio små kompisar".

De kommer att introduceras på samlingarna där vi talar om dem. Vi kommer välja olika aktiviteter som anknyter sig till Babblarna och dessa skall vara sagor, sånger, ramsor osv. Barnen skall få uttrycka sig genom många olika språk såsom bild, form, litteratur, bilderböcker och lek.

Samtidigt kommer vi att genomföra Babblarnas egenskaper genom läroplanens mål där:

 • skapande- ,färg och form (finmotorisk   träning)
 • rörelse- danslek och rörelse (grovmotorisk träning)
 • matematik- antalsuppfattning, sortering
 • språk- samtal i den dagliga verksamheten, litteratur som anknyter till teman, sång, ordbild
 • drama- vänskap och empati

 

METOD - GENOMFÖRANDE:

 Hur förbereder , inspirerar och utmanar vi barnen?

Hur och när gör vi detta? Tid, plats , material? Hur synliggör vi på avdelningen?

Vilka ska vara med ? Barn grupper.

Ansvarsfördelning  för  personalen ?  Vem  leder barngruppen? Vem  dokumenterar?

 

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med digitalkameran genom att fotografera, filma samt anteckna barnens ord för att synliggöra barnens lärandeprocess.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Utvärdering kommer att ske genom samtal och reflektion i arbetslaget under hela perioden. Samtidigt kommer vi utvärdera utifrån några frågeställningar:

Hur fungerar barngruppen?

Vad har vi sett?

Hur kan vi utmana barnen för att gå vidare i utvecklingen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016