Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella- och Franska revolutionen

Skapad 2017-08-23 08:30 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola F – 9 Historia
Den industriella revolutionen är en av de största förändrningarna i människans historia och aldrig förr hade människors villkor förändrats så snabbt på så kort tid. Den franska revolutionen ses som en skiljelinje mellan den gamla och nya tiden.

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med.

Vi kommer att lära oss om den industriella- samt franska revolutionen.

 

Begrepp

Allmänning, Spinning Jenny, ångmaskinen, arbetarskydd, fackförening, Bastilijen, Voltaire och Rousseau, Eden i bollhuset, Skräckvälde.

 

Så kommer vi arbeta

vi kommer att läsa om händelserna.

Vi kommer att se film.

Vi kommer att diskutera i grupper.

Vi kommer att ha enskilda arbetsuppgifter att göra.

 

Bedömning

Sker med skriftligt test, samt klassdiskussion.

 

Tidsperiod

Från vecka 45 till julavslutning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Bedömningsmatris för historia åk 8

Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
 • Hi
 • Hi
Visar grundläggande kunskaper om historiska området och kan redogöra en del fakta och begrepp.
Visar goda kunskaper om historiska området och kan på ett utvecklat sätt redogöra fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Visar mycket goda kunskaper om historiska området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang och kan dra paralleller mellan flera olika källor.
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan dra egna utvecklade slutsatser.
Reflekterar och argumenterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter och argument.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
 • Hi
Berättar om historiska händelser och kan nämna orsaker och följder. Kan med stöd se enkla samband mellan olika händelser och beskriva dem kortfattat samt dra enkla slutsatser.
Beskriver historiska händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika historiska och samtida händelser och beskriver dem på ett utvecklat sätt samt kan dra slutsatser.
Beskriver historiska händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika historiska och samtida händelser på ett välutvecklat sätt och tolkar och analyserar helheten samt jämför och drar egna slutsatser.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Bearbetar information utifrån instruktioner. Väljer med hjälp passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar information självständigt. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt och skapar nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
 • Hi
 • Hi
Kan söka och på ett enkelt sätt granska källor.
Använder information från flera källor och motiverar varför. Kan ställa frågan: VEM skriver VAD för VEM?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
MUNTLIGT ENGAGEMANG
Argumentera, reflektera, jämföra, dra slutsatser, ställa och svara på frågor.
Svarar på frågor och ställer enklare frågor. Gör enkla jämförelser utifrån instruktioner
Svarar utvecklat och avancerat på frågor. Ställer genomtänkta frågor utifrån historiska paralleller. Gör på eget initiativ avancerade jämförelser.
Svarar utvecklat och avancerat på frågor. Ställer genomtänkta frågor utifrån historiska paralleller. Gör på eget initiativ avancerade jämförelser. Arbetar aktivt muntligt på ett sätt som ökar kollektivets förståelse för arbetsområdet och uppmuntrar kollektivet till nya tankemönster och en ökad förståelse för ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: