👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Atomer, joner och kemiska reaktioner – ht 2017

Skapad 2017-08-23 13:52 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Kemi
I år ska ni fördjupa er i varför det sker kemiska reaktioner och hur atomer binds till varandra på olika sätt.

Det handlar om atomer, joner och molekyler.

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du, precis som tidigare, att träna dig i att

 • Genomföra undersökningar och redovisa resultaten (men under hösten blir det ganska få laborationer i kemi)
 • Använda olika kemiska begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband 
 • Använda dina kunskaper i kemi för att ta del av naturvetenskapliga texter

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 • Atomens delar och hur en atoms byggnad påverkar atomens egenskaper
 • Centrala begrepp som grupp, period, valenselektroner, ädelgasstruktur, atomnummer och masstal.
 • Hur det periodiska systemet är uppbyggt och vad man kan utläsa ur det. Kort historik (Mendelejev, Rutherford, Thomson, Bohr)
 • Hur positiva och negativa joner samt jonföreningar( salter) bildas
 • Vad en elektronparbindning (kovalenta bindning) är och hur molekyler bildas.
 • Varför vatten kan lösa salter och en del andra ämnen
 • Om vi hinner: Kort om krafter mellan molekyler
 • Användning av ett naturvetenskapligt språk

Arbetssätt och redovisningsform

 

Det här avsnittet är ganska teoretiskt, det är bara någon demonstration och enstaka laboration som ni ska planera och utföra.

Det blir teorigenomgångar med möjligheter för er att diskutera och ställa frågor som för diskussionerna framåt.

För inlärning av fakta kommer ni att använda er av digitala kemibok, lektionsdiskussioner och ibland nätet.

 

Avsnittet avslutas med ett prov.

Provdatum står på kemisiten.

Vad du ska läsa på till provet står på kemisiten.

Laborationer redovisas skriftligt.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Kunskapstabellens aspekter 2,5 6,7,8,9,10 och 11  berörs under avsnittet.

Ditt deltagande under de gemensamma diskussionerna, laborationerna är tillsammans med provet underlaget för min bedömning av dina kunskaper.

Reflektion

 1.Beskriv hur du använder kemisiten för att få ut så mycket som möjligt av lektionerna.

 2.Beskriv hur du använder lektionerna för att du ska lära dig så mycket som möjligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Ny Fg Kunskapstabell Kemi 7-9 ht 13

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 1
Diskuterar frågor som rör energi o miljö och formulerar ställningstaganden med motiveringar
Aspekt 2
Ställa frågor, framför åsikter, bemöta argument
Aspekt 5
Följa givna planeringar, formulera egna frågeställningar och planeringar
Aspekt 6
Använder utrustningen
Aspekt 7
Jämföra resultat och dra slutsatser.
Aspekt 8
Diskutera rimlighet, förbättringar och nya frågeställningar som kan undersökas.
Aspekt 10
Kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar. Användning av kemins begrepp,modeller och teorier.
Aspekt 11
Resonemang om kemiska processer i levande organismer och vatten.
Aspekt 13
Resonemang kring hur användningen av energi och naturresurser påverkar miljön, visar åtgärder som bidrar till hållbar utveckling
Aspekt 14
Påverkan på människans levnadsvillkor