👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2017-08-23 14:04 i Sinntorpsskolan F-3 Mölndals Stad
En terminslång planering i ämnet svenska för år 3.
Grundskola 3 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11

Innehåll

Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11

Inledning

Under läsåret kommer vi att fokusera på skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer.

syfte

Lärande mål

Du ska:

 • kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • kunna stava vanligt förekommande ord.
 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.
 • kunna skriva läsligt för hand och på ett digitalt verktyg.
 • kunna skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.
 • kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Undervisning

Vi tränar på att berätta saker muntligt för varandra, i helklass och i smågrupper.

Vi arbetar med att förstå skriftliga instruktioner. 

Vi tränar stavningsregler.  

Vi har klassråd där alla får komma till tals och där vi tränas i att ta ställning i olika frågor.

Vi skriver berättande texter och faktatexter och bearbetar dem efter råd från lärare eller annan elev.

Vi skriver på ett digitalt verktyg eller för hand.

Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken.

Arbetsområdet relaterar till följande kunskapskrav åk 3

Nedanstående är kunskapskrav som skall vara uppnådda i år 3.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.
 • berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.
 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.
 • använda ämnesspecifika ord när du skriver en faktatext.

Matriser

Vi använder oss av ¨Nya språket lyfter¨ som finns under fliken Matriser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3