👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Surte förskolor Planeringsmall att kopiera

Skapad 2017-08-23 14:33 i Surte förskola Ale
Förskola
En enklare Planeringsmall som kan fördjupas av användaren! Syftet är att erbjuda ett stöd för att utifrån barnen och verksamheten - reflektera, analysera och skapa aktiviteter som man följer upp! Försök att reflektera på ett analyserande sätt kring 1) händelser och utveckling i barngruppen i de aktiviteter som ingår; 2) det egna agerande och förhållningssättet - vad kan ha påverkat och vad kan vi utveckla? VAD HÄNDE NÄR VI GJORDE SOM VI GJORDE? VARFÖR HÄNDE DET SOM HÄNDE NÄR VI GJORDE SOM VI GJORDE? UTIFRÅN DETTA - VAD DRAR VI FÖR SLUTSATSER OM VÅRT FORTSÄTTA GÖRANDE?

Innehåll

Tema/Område:

Var är vi?:

 

Vart ska vi?:

 

Hur gör vi?:

 

Hur blev det?:

 

Fortsättningen?:

Uppgifter

  • Var är vi?

  • Vart ska vi?

  • Hur gör vi?

  • Hur blev det?

  • Fortsättningen

Matriser

Ale Lotusdiagram

Lotusdiagram

**NORMER OCH VÄRDEN** Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktions-nedsättning.
Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
Har ett annat modersmål än svenska och utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
**UTVECKLING OCH LÄRANDE** Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
**BARNS INFLYTANDE** Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.
Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grund-läggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,