Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Båtsman Normer och Värden 2017

Skapad 2017-08-23 14:39 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Planerade insatser

Vi som pedagoger ska sträva efter att arbeta enligt nedan formulerade tanker:

Vi ska inte vända sig bara till barnen utan lyssna på de och samarbeta med de. Syftet är att ge barnen allsidig utbildning: språkligt, kognitiv ,socialt och färdighetsmässigt. under procesens gångalla ska känna delaktighet och gemenskap och lära sig att utforska och behärska nya färdigheter det gäller de ovan nämnda aspekter. Nya insikter om den värld vi lever i medför nya språkliga kunskaper. Alla pedagogiska processer utgår från att vi vill uppnå ett mål- där börjar vårt pedagogiska arbete . 

-inskola nya barn under terminen

-sammansvetsa gruppen

- ge barnen känsla att gemenskap, trygghet och glädje

- introducera olika aktiviteter på gruppens nivå

t ex rörelse, sång och musik, skapande

- introducera och utveckla pedagogiska miljöer ute och inne.   

 

 

Förväntade effekter och kännetecken

-barnen ska känna sig glada hos oss, komma gärna till oss och gå hem glada efter bra ti på dagen här.

- barnen börjar och vågar prata med oss och varandra.

-barnen utvecklar kompis relationer

 

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning.  Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." " jag tycker... " " jag kan..." 

Metodval

Att planera metoder är en viktig del av arbete, Vi ska bjuda upplevelser som stimulerar nyfikenhet, lust att veta utforska problemet och kunna klara saker.

-gruppen ska ledas mot att kunna samarbeta mot gemensamma mål

-vi fördjupar oss i språklig och bildlig skapande

-inlärningsprocesser sätts igång genomlekar

- barnen ska ges tid på sig att suga åt sig stämningen, ljud, lukter, och andra sinnesintryck. känna på språket och experimentera med det för att hitta och memorera de rätta språkliga mönstren.

Barnen ska inspireras till olika arbetsuppgifter

 Till exempel:

-samla saker

-rita föremål

-ta reda på fakta

-fundera över något

-En intressant promenad eller utflykt kan återkomma flera gånger. Ofta ter det sig att de första gångerna upplever  barnen stämningen och senare detaljer. Sedan kan man koncentrera sig på verkliga betydelse av aktiviteten.

Vi ska tänka på att:

-följa konsekvent bestämda rutiner

-grupper arbetar med egna projekt

-vi satsar all kraft på språkutveckling: pratar mycket med barnen i alla situationer under dagen.

-vi lär barnen att klara konflikter och kunna lösa de självständigt.

-under matsituationer lär vi barnen bodskick, stimulerar deras nyfikenhet på maten, ger de kunskap om matens betydelse för hälsan och förstås jobbar på språket.

-ute : vi leker på gården, utforskar närmiljö

-inne: vi ser till att en av oss pedagoger befinner sig där barnen är och hjälper de att leka med vald material.

- vi jobbar kontinuerligt med pedagogiska miljöer.

- kontinuerligt planerar vi och utvärderar.

Under arbetets gång ska vi komma ihåg att: den språkliga utvecklingen är huvudmålet och driftkraften i alla andra processer.

Man måste hela tiden fråga sig: vad har barnen för mål nu? Hur ser saker vi utforskar i barnens ögon? Är det spännande, lockar det till att utforska? Kan varje barn känna sig motiverat, se att kunna få en plats i gruppens arbete? Tror de att det blir spännande - intressant- ser de lekmöjligheter som bjuds i samband med inlärningsprocesser?

Vi ska tänka på hur vi presenterar aktiviteter för barnen. Vilka oväntade och spännande moment kan vi bjuda de på. Låter det spännande i

deras öron? Hur ska vi väcka deras nyfikenhet och utmana deras hjärnor på att ställa frågor? Men man ska inte glömma att ibland räcker det inte med vår spontanitet och entusiasm som lockar till intresse. Man ska försöka sätta sig i 1-3 åringens sätt att tänka och se världen- vad är det som är intressant IDAG... vad vill du helst se, höra, känna på och göra just idag  och kanske just nu. I första hand är det möjligheten att vara med och delta i gruppens aktiviteter, kunna vara delaktig i det som händer. Inte alltid är det lätt när man har en grupp med barnen med olika kulturella bakgrund och olika språkliga färdigheter. Där ligger våra utmaningar:  Man ska erbjuda varje barn plats i projektet och hålla det man lovat. Visa de något  nytt hela tiden, ställa oväntade frågor få de att känna sig duktiga och delaktiga.

När man jobbar med språket i en så differencierat grupp är det viktigt att  tänka på hur arbetet ska läggas upp och vilken nivå ska man hålla. Det får inte vara för svårt men  det ska vara en snäpp svårare än vi förväntas att de klarar.  Vi ska göra en språklig uppskattning var gruppen befinner sig just nu.  Vi ska göra vokabulära djupdykningar : vilka ord som är nyckelord i dagens projekt? Vi ska inte välja bara substantiv men ord som beskriver hur det känns,  och hur ser det ut ... o.s.v.Det är viktigt att utmana sig själv och ha roligt. Observera barnen ,se individen  i gruppen, bli glad när de gör framsteg och stötta när det behövs. Om man märker att intresse dallrar planer om, fundera vad kan vi göra annorlunda. är det för svårt eller för lätt? Har ett nytt intresse vuxit fram under pågående processer? vad ska vi ta vara på?

Uppgifter

 • gruppen under höst terminen

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: