👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att lyckas med studierna V.35-V.41

Skapad 2017-08-23 15:56 i Domnarvets skola Borlänge
Ett jobb med studieteknik där materialet är knutet till Svenska Direkt 7.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Här kommer ni att få jobba med studieteknik, skrivande och muntlig presentation

Innehåll

Ämnets förmågor

·        Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·        läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

·        anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·        urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Förankring i kursplanens syfte

·        Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. 

·        Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

·        Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

·        I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen

Centralt Innehåll

Läsa och skriva

·      Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

·      Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag...

Tala, lyssna och samtala

·      Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv...

Berättande texter och sakprosatexter

·      Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. .

·      Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Språkbruk

·      Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Informationssökning och källkritik

·     Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier...

Konkretisering av mål

·        Du ska skriva en berättande och beskrivande text till din lärare

·        Du ska arbeta med studieteknik och lässtrategier

·        Du ska göra ett läsförståelsetest..

·        Du ska göra några muntliga redovisningar och redovisa i olika gruppkonstellationer.

Arbetssätt

1.      ´Du skriver en berättande och beskrivande text till din lärare utifrån de instruktioner du fått.

2.      Du arbetar med häftet Konsten att lyckas med studierna– följ instruktionerna du får.

3.      Du kommer att läsa en text och göra en mind-map av det viktigaste, som du sedan använder för att skriva en sammanfattning lektionen efter.

4.      Du förbereder några muntliga redovisningar som övningar och en som muntlig redovisning.

 

Examination

·        Du skriver en berättande och beskrivande text.

·        Du visar dina kunskaper inom studieteknik och läsförståelse genom att göra häftet och en skriftlig examination.

·        Du gör en muntlig redovisning.

Matriser

Sv SvA
Matris för område "Konsten att lyckas med studierna"

E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.