👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åk 2

Skapad 2017-08-23 17:23 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
I 2:an kommer vi att arbeta vidare med din läsning så att du får bättre flyt och blir mer säker i din läsning. Du kommer att få prova på att läsa olika typer av texter (berättande, fakta, beskrivande, argumenterande samt instruerande). Vi kommer att träna på att förstå och diskutera innehållet i texterna. Vi använder oss av materialet "En läsande klass" där vi får hjälp av Spågumman, Detektiven, Cowboyen, Konstnären och Reportern för att förstå de olika texterna.

Innehåll

Läsa

Mål

Genom undervisningen i svenska ska du utveckla din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Du ska:

 • kunna läsa en skönlitterär bok med enkel text och många bilder på egen hand.

 • kunna läsa en enkel faktatext och kunna berätta vad du läst.

 • känna till och ha provat att läsa en instruktion tillsammans och enskilt.

 • känna till och ha provat att läsa argumenterande text tillsammans och enskilt.

Undervisning

Du kommer att:

  • läsa olika typer av texter tillsammans och enskilt, berättelser, faktaböcker, instruktioner etc.
  • diskutera innehållet i de olika texterna tillsammans med dina klasskamrater.
  • ingå i en läsgrupp där du tränar på att läsa och återberätta det du läst. Du svarar på frågor om innehållet.
  • få lyssna på och samtala om olika högläsningsböcker.

 

Bedömning

Vi använder oss av Skolverkets bedömningsstöd i läsning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Läsutveckling, årskurs 1-3. SVENSKA

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.