👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Åk 2

Skapad 2017-08-24 09:20 i Husensjö skola Helsingborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Såhär ska vi arbeta:

Under idrotten kommer du att, individuellt och i grupp, arbeta med de motoriska grundformerna genom olika lekar och idrottsgrenar för att utveckla dina rörelseförmågor och din fysiska förmåga. T.ex. olika former av rörelseaktiviteter/redskapsbanor, samarbetslekar, bollspel, rörelse till musik och gymnastik/redskapsövningar.Vi lägger vikt vid att eleverna ska lära känna sin kropp och jobba upp en säker kroppskontroll.

Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp och följa regler, vilket gör att samarbete och respekt är en mycket viktig del inom idrotten. Vi jobbar tillsammans med att skapa rutiner i idrottshallen för att undervisningen ska bli så rolig och effektiv som möjligt för alla. Målet är att alla ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar.

I början av höstterminen är vi utomhus och då koncentrerar vi oss på orientering och friluftsliv blandat med lek. I slutet av vårterminen är vi också utomhus och fokuserar då på Allemansrätt,friluftsliv och lekar i utemiljö.

Vi kommer även att arbeta med teori, syftet med detta är att bidra med kunskap till eleverna, så att de t.ex. vet hur och varför man kan påverka sin egen hälsa och sin egen upplevelse av fysisk aktivitet.

Här följer de områden vi arbetar med under läsåret:


-Friluftsliv och utevistelse

-Hälsa och livsstil

-Ord och begrepp

-Motorik och rörelse

-Takt och rörelse till musik

 

Detta ska bedömas:

Eleverna kommer att bedömas i de olika områdena vi arbetar med under terminerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3