Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPRÅKBRUK OCH SPRÅKHISTORIA

Skapad 2017-08-24 09:52 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planeringen omfattar allmän språkhistoria och det indoeuropeiska språkträdet, svenska minoritetsspråk, nordiska grannspråk och låneord i svenskan.
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet ska vi titta på språkens släktskap med fokus på nordiska språk och minoritetsspråk. Vi ska också diskutera varför språk och rätten till ett språk är så viktigt för människor.

Innehåll

INNEHÅLL:

 • Människan och språket 
 • Svensk språkhistoria
 • Lånord och nyord och hur de kommer in i språket
 • Grannspråk och minoritetsspråk - detta tänkte jag skulle bli grupparbete, mer info om detta längre fram
 • Språk i språket - dialekter, maktspråk, fult språk, slang m.m.

 

ARBETSGÅNG:

Genomgångar varvas med eget arbete och diskussioner i helklass/grupp samt ett moment med grupparbete och presentation inför klassen.

 

BEDÖMNING;

Se matris och kunskapskrav. Aktivitet på lektioner samt övriga arbetsuppgifter/prov ligger till grund för bedömningen.

 

Uppgifter

 • 1. Människan och språket

 • 2. Sammanfattning av den svenska språkhistorien - basfakta

 • 3. Lånord m m

 • 4. Grannspråk och minoritetsspråk

 • 5. Språk i språket

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
SVENSKA

Kunskapskrav, svenska år 7-9

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
D
C
B
A
Ny nivå
Läsa med flyt
 • Sv  7-9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa-texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa-texter med gott flyt genom att, på ett ändamåls-enligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa-texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamåls-enligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Genom att göra enkla sammanfatt-ningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssam- band och andra texter visar eleven grundlägg- ande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfatt-ningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssam- band och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfatt-ningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssam- band och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärlds-frågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärlds-frågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärlds-frågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket och upphovsmannen
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska och kulturella sammanhang
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Söka, välja ut och sammanställa
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informa-tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informa-tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa-tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Sammanställ-ningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnes-relaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhän-visningar.
Sammanställ-ningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrela- terat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhän-visningar.
Sammanställ-ningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrela- terat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhän-visningar.
Kombinera text, estetiska uttryck och medier
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om och bearbeta text
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala och diskutera
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska språket och våra grannspråk
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: